Informacje o Wydziale

Wysoki budynek na tle nieba

Wydział powstał w roku 1953, jako Wydział Samochodów i Ciągników. Pod koniec 1960 roku zmieniono jego nazwę na Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów a od 1972 roku funkcjonuje, jako Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych.

Specjalnością naukową Wydziału są badania w zakresie wspomaganego komputerowo projektowania maszyn, czynnego i biernego bezpieczeństwa pojazdów, trwałości i niezawodności konstrukcji nośnych maszyn, automatyzacji pracy pojazdów i maszyn, napędów wieloźródłowych (hybrydowych) pojazdów oraz ekologii i ochrony środowiska przed skutkami pracy pojazdów i maszyn budowlanych. Wiele wyników tych badań znalazło swoje zastosowania przemysłowe. Wyniki te oraz stanowiska badawcze zgodnie z praktyką Wydziału są wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Praktykowane jest również uczestnictwo studentów, zwłaszcza wyższych lat studiów, w realizacji programów badawczych.

Wydział dysponuje bogatą bazą dydaktyczną. Obejmuje ona 19 przestronnych sal wykładowych o łącznej powierzchni ponad 5000 m2, pracownie komputerowe oraz laboratoria dydaktyczne i badawcze. Prace badawcze i zajęcia studenckie odbywają się w licznych laboratoriach, m.in. mechaniki, wytrzymałości materiałów, podstaw konstrukcji maszyn, materiałów inteligentnych, hydrauliki, wibroakustyki, silników, napędów hybrydowych, samochodów i ciągników, maszyn roboczych, cyfrowego sterowania układami hydraulicznymi, logistyki, komputerowego wspomagania prac inżynierskich i innych. Jednym z najlepiej wyposażonych jest zbudowane w ramach unijnych środków strukturalnych nowoczesne Zintegrowane Środowiskowe Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych.

Do dyspozycji studentów pozostaje 6 dobrze wyposażonych pracowni komputerowych ze 130 stanowiskami wyposażonymi przede wszystkim w oprogramowanie inżynierskie (AutoCad, Mechanical Desktop, Inventor, CATIA, ProEngineer, Unigraphics, SolidEdge, SolidWorks, NASTRAN, ANSYS, Mathcad, EdgeCAM, MatLab i in.), a także programy specjalistyczne, opracowane przez pracowników i studentów Wydziału. Pracownie służą do prowadzenia zajęć przewidzianych w programie studiów oraz umożliwiają indywidualną pracę studentów.

Podstawowy system realizacji studiów na Wydziale obejmuje:

Studia stacjonarne (dzienne)

  • I stopnia (inżynierskie) – 7 semestrów
  • II stopnia (magisterskie) – 3 semestry

Studia niestacjonarne (zaoczne)

  • I stopnia (inżynierskie)
  • II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Studenci Wydziału mogą realizować indywidualny program studiów, uczęszczając na zajęcia prowadzone na innych Wydziałach PW, jak również na innych uczelniach. Przykładem może tu być ścisła współpraca z Wydziałem Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Mogą również studiować na uczelniach zagranicznych w ramach studenckich programów objętych patronatem Unii Europejskiej. Umożliwiają to podpisane umowy z kilkunastoma uczelniami w Europie, od słonecznej Grecji poprzez Włochy, Hiszpanie, Francję, Wielką Brytanię, Niemcy, Holandię, Danię do ulokowanej na północy Norwegii.

Studenci Wydziału mają do wyboru trzy kierunki studiów realizowane na przykładzie obiektów charakterystycznych dla Wydziału, którymi są samochody, ciągniki, pojazdy specjalne oraz maszyny budowlane, dźwignice oraz inne urządzenia transportu bliskiego.

Historia wydziału SiMR

OKRES WSTĘPNY

1945

Powstanie Specjalności Samochodowej (tzw. Oddział Samochodowy) w Szkole Inżynierskiej im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda.

1947

Powołanie kierunku samochodowego oraz Katedry Budowy Samochodów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej.

1948

Ukończenie (rozpoczętego przed wojną) gmachu przy ul. Narbutta 84.

1949-1951

Powołanie Zakładów o specjalności samochodowej w Szkole Inżynierskiej Wawelberga i Rotwanda: 

Silników Budowy Samochodów Ciągników i Pojazdów Specjalnych Elektrotechniki Samochodowej Eksploatacji i Gospodarki Technicznej Technologii Wytwarzania

1951

Połączenie Szkoły Inżynierskiej im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda z Politechniką Warszawską. Z wydziałów mechanicznych obu szkół utworzono cztery nowe wydziały: Mechaniczny Konstrukcyjny, Mechaniczny Technologiczno-Konstrukcyjny, Mechaniczny Technologiczny, Lotniczy.

Utworzenie Oddziału Samochodowego na Wydziale Mechanicznym Technologiczno-Konstrukcyjnym PW

 

OKRES WŁAŚCIWY

1953

Utworzenie Wydziału Samochodów i Ciągników (SiC). Powołanie Katedr:

Samochodów  Silników Pojazdów Mechanicznych Ciągników i Pojazdów Specjalnych Technologii Budowy Pojazdów Mechanicznych Technologii Napraw i Obsługi Technicznej Pojazdów Mechanicznych Mechaniki Ogólnej

Pierwszy nabór studentów na I rok – 150 przyjętych. Studia prowadzone na 4 wąskich kierunkach specjalizacyjnych: konstrukcja i badania pojazdów mechanicznych, technologia wytwarzania pojazdów mechanicznych, technologia napraw i obsługi technicznej pojazdów mechanicznych, pojazdy specjalne.

1960

Reorganizacja wydziałów mechanicznych PW. Likwidacja wąskich specjalności, zwiększenie zakresu nauk podstawowych.

Utworzenie Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów (MRiP) z Katedrami:

Dźwignic Maszyn Budowlanych i Drogowych Budowy Lokomotyw Maszyn i Urządzeń Rolniczych

Wydział prowadził 4 specjalności: samochody i ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze, maszyny budowlane i urządzenia transportu bliskiego, pojazdy szynowe.

1966

Uruchomienie studiów wieczorowych (po likwidacji Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej).

1969

Przeniesienie Katedry Maszyn i Urządzeń Rolniczych do Płocka, włączenie do Wydziału MRiP Katedr: Eksploatacji Kolei, Zabezpieczenia Ruchu Pociągów, Elektrotechniki Komunikacji, Maszynoznawstwa i Elementów Maszyn.

1970

Rozpoczęcie rozbudowy gmachu wydziału (nadbudowa IV piętra).

Kolejna reorganizacja. Utworzenie Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych (SiMR). Powołanie (w wyniku połączenia katedr) czterech Instytutów:

Maszyn Roboczych Ciężkich
(z Katedry Dźwignic i Katedry Maszyn Budowlanych i Drogowych) Podstaw Budowy Maszyn
(z Katedry Mechaniki Ogólnej, Zakładu Geometrii Wykreślnej Katedry Matematyki „B”, Katedry Części Maszyn „B”, Katedry Technologii Pojazdów i Maszyn Roboczych oraz części Katedry Maszynoznawstwa i Elementów Maszyn) Pojazdów
(z Katedry Silników Pojazdów Mechanicznych, części Katedry Samochodów, Katedry Ciągników, Katedry Pojazdów Szynowych) Transportu
(z Katedry Eksploatacji Kolei, Katedry Zabezpieczenia Ruchu Pociągów, Katedry Elektrotechniki Komunikacji, części Katedry Maszynoznawstwa i Elementów Maszyn oraz części Katedry Samochodów).

Prowadzenie studiów na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn. Dostępne specjalności: samochody i ciągniki, maszyny robocze ciężkie, pojazdy szynowe.

1972

Zmniejszenie liczby instytutów do trzech (Instytut Transportu uzyskał status samodzielnej jednostki na prawach wydziału).

Uruchomienie studiów przemiennych we współpracy z FSO (do 1988).

1993

Wprowadzenie nowych specjalności: ekologia i eksploatacja maszyn, wspomaganie komputerowe projektowania.

Powstanie Klubu Absolwenta Wydziału SiMR.

1994

Uruchomienie studiów inżynierskich zaocznych.

2007

Uruchomienie kierunku studiów Mechatronika.

2010

Uruchomienie kierunku studiów Edukacja Techniczno-Informatyczna.

2013

Uruchomienie kierunku studiów Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych.

2014

Uruchomienie kierunku studiów Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych w języku angielskim.

Archiwalne zdjęcia Gmachu Samochodów i Ciągników

Widok perspektywiczny Gmachu Samochodów i Ciągników od frontu - 1973 rok

Gmach Wydziału - 1973 r.
 

Widok perspektywiczny Gmachu Samochodów i Ciągników od frontu - 2002 rok

Gmach Wydziału - 2002 r.
 

Widok perspektywiczny Gmachu Samochodów i Ciągników od frontu - 2012 rok

Gmach Wydziału - 2012 r.

 

Zasłużeni profesorowie Wydziału SiMR

Ignacy Brach

Miniatura portretowa

(18.09.1897 ÷ 07.04.1994)

Franciszek Janik

(07.07.1900 ÷  27.12.1975)

Stanisław Król

(1902 ÷ 12.1984)

Kazimierz Studziński

(03.01.1903 ÷ 16.07.1979)

Bolesław Jurek

(14.01.1904 ÷ 27.09.1971)

Mieczysław Bekker

(25.05.1905 ÷ 08.01.1989)

Kazimierz Zembrzuski

(18.04.1905 ÷ 26.08.1981)

Edward Ludwik Habich

(04.06.1905 ÷ 14.11.1987)

Jerzy Dowkontt

(26.01.1906 ÷ 07.01.1978)

Tadeusz Kosiewicz

(17.10.1908 ÷ 04.04.1980)

Władysław Matzke

(28.08.1909 ÷ 23.03.1991)

Zbigniew Lewandowski

(23.01.1909 ÷ 29.07.1990)

Edward Loth

(30.11.1916 ÷ 1981)

Eugeniusz Kamiński

(03.10.1923 ÷ 14.07.1995)

Zbigniew Osiński

(01.01.1926 ÷ 12.06.2001)

Zdzisław Wójcik

(15.06.1928 ÷ 21.01.2006)

Janusz Pawłowski

(20.10.1924 ÷ 10.03.1989)

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: