Projekt PODPALACZE

 
Projekt: Nr DOB-BIO10/11/02/2019, pt. „Stanowisko do identyfikacji zagrożeń pożarowych powstających wskutek użycia strzeleckiej broni palnej”. realizowany w ramach programu Bezpieczeństwo i Obronność ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


Stanowisko do identyfikacji zagrożeń pożarowych powstających wskutek użycia strzeleckiej broni palnej

Obraz zawierający obiekt, zegar, znak

Opis wygenerowany automatycznie

Projekt jest realizowany przez konsorcjum w składzie:

- Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej,

- Szkoła Główna Służby Pożarniczej,

- Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia,

- Centrum Techniki Strzeleckiej, Projektowanie, Budowa, Wyposażenie Strzelnic „Tebbex2” Łukasz Bartkowiak.

Liderem utworzonego konsorcjum był Wydział SiMR PW.

Planowany okres realizacji projektu: od 25 listopada 2019 do 24 listopada 2022 r.

Planowany, całkowity koszt realizacji projektu: 6 924 672 zł, w tym koszty kwalifikowalne: 5 629 815 zł.

Celem głównym projektu było opracowanie stanowiska badawczego umożliwiającego określenie zagrożeń pożarowych powstających wskutek procesów i zjawisk związanych z oddawaniem strzałów z broni palnej strzeleckiej, wpływu oddziaływania amunicji na substancje łatwopalne oraz opracowanie zaleceń dotyczących wyposażenia w broń i stosowną amunicję jednostek ochrony lub interweniujących w obiektach/zakładach, gdzie występują zagrożenia pożarowe.

Harmonogram realizacji projektu zakładał m.in.:

  • Wykonanie dokumentacji technicznej dla stanowiska umożliwiającego określenie zagrożeń pożarowych powstających wskutek procesów i zjawisk związanych z oddawaniem strzałów z broni palnej strzeleckiej, wpływu oddziaływania amunicji na substancje łatwopalne.
  • Budowę, instalację i walidację opracowanego stanowiska.
  • Testy w warunkach operacyjnych zbliżonych do rzeczywistych oraz określenie zakresu badawczego dla wytworzonego stanowiska.
  • Opracowanie zaleceń dotyczących wyposażenia w broń i stosowną amunicję jednostek ochrony lub interweniujących w obiektach/zakładach, gdzie występują zagrożenia pożarowe.
  • Wdrożenie zbudowanego systemu (stanowisko badawcze z oprogramowaniem i bazą danych).

Gestorem budowanego stanowiska badawczego (systemu) jest Skarb Państwa reprezentowany przez Komendanta Głównego Policji.

Innowacyjność projektowanego rozwiązania polega przede wszystkim na nowym podejściu do projektowanych stanowisk badawczych tj. połączenia stanowiska do badań balistycznych ze stanowiskiem do badania zagrożeń pożarowych powstałych w wyniku działania strzeleckiej broni palnej. Zaprojektowane rozwiązanie zakłada wysoką mobilność stanowiska badawczego dzięki czemu w zależności od potrzeb można przeprowadzać eksperymenty/badania w warunkach poligonowych, gdzie można zapewnić odpowiednie warunki do ochrony personelu i stanowiska badawczego przed skutkami ewentualnego wybuchu. Wyposażenie stanowiska badawczego w aparaturę pomiarową (szybka kamera optyczna, rozbudowany układ pomiarowo-sterujący) umożliwi prowadzenie pomiarów parametrów środowiska przed i po ewentualnym zainicjowaniu pożaru, parametrów balistycznych pocisków na torze lotu bezpośrednio przed wywołaniem badanego zjawiska oraz uzyskania materiału do badań kryminalistycznych. Stworzono innowacyjną bazę danych pocisków, podłoży, atmosfer palnych gazów i par cieczy, które mogą stwarzać zagrożenie pożarem lub wybuchem w wyniku zjawisk towarzyszących strzałowi rykoszetu rożnego rodzaju pocisków. Dane te mogą być podstawą do założeń taktyczno-technicznych nowo projektowanej broni i amunicji oraz będą wytycznymi do opracowywania innowacyjnych zaleceń wyposażenia w broń i stosowną amunicje jednostek ochrony lub interweniujących w obiektach/zakładach, gdzie występują zagrożenia pożarowe.

Fot. 1 Model 3D Platformy badawczej.