Historia Instytutu Podstaw Budowy Maszyn

Powstanie Instytutu i jego rozwój

W roku 1970 miała miejsce głęboka reorganizacja wszystkich wydziałów Politechniki Warszawskiej. Zlikwidowano tradycyjną strukturę katedr, w miejsce których powołano instytuty o znacznie większym niż katedry zakresie działalności i kompetencji. Agregacja potencjału kadrowego i infrastruktury badawczej miała sprzyjać rozwojowi badań naukowych i nowoczesnej dydaktyki, a także współpracy z przemysłem. Reorganizacja ta, niezależnie od jej motywów i uwarunkowań politycznych (po roku 1968), stała się też okazją do wymiany pokoleniowej. Wielu profesorów, których dorobek sięgał okresu międzywojennego, zakończyło pracę w Uczelni – z powodu przejścia na emeryturę lub własnej rezygnacji. Jednocześnie zatrudniono liczną grupę młodych pracowników, którzy rozpoczęli karierę naukową od podstaw.

Na dzisiejszym Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych, który wówczas nosił nazwę „Maszyn Roboczych i Pojazdów”, powołano 4 instytuty:

 • Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn (obecny Instytut Podstaw Budowy Maszyn),
 • Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich,
 • Instytut Pojazdów,
 • Instytut Transportu.

 

W skład powstającego Instytutu Podstaw Konstrukcji Maszyn weszły następujące katedry i zakłady:

 • Katedra Mechaniki,
 • Zakład Geometrii Wykreślnej Katedry Matematyki "B",
 • Katedra Części Maszyn "B",
 • Katedra Technologii Pojazdów i Maszyn Roboczych,

oraz

 • część Katedry Maszynoznawstwa i Elementów Maszyn dawnego Wydziału Komunikacji.

Dydaktycznym zadaniem instytutu było prowadzenie, w ramach kierunku Mechanika, podstawowych przedmiotów kierunkowych stanowiących ogólne wykształcenie przyszłego inżyniera i przygotowanie dla studiowania przedmiotów specjalistycznych. Były to trzy bloki przedmiotów:

blok przedmiotów mechaniki technicznej:

Mechanika ogólna, Wytrzymałość materiałów, Teoria maszyn i podstawy automatyki.

blok przedmiotów konstrukcyjnych:

Podstawy konstrukcji maszyn (dawniej Części maszyn), Geometria wykreślna, Rysunek techniczny oraz Teoria konstrukcji (od 1972 r.).

blok przedmiotów technologicznych:

Techniki wytwarzania, Technologia budowy maszyn, Metrologia mechaniczna, Projektowanie technologiczne oraz praktyki studenckie podstawowe.

Instytut był zorganizowany jako bezzakładowy. Do organizacji zadań dydaktycznych powołano cztery zespoły dydaktyczne:

 • Zespół Mechaniki i Teorii Maszyn,
 • Zespół Podstaw Konstrukcji Maszyn,
 • Zespół Technologii i Metrologii Mechanicznej,
 • Zespół Rysunku Technicznego i Geometrii Wykreślnej.

Działalność naukowa koncentrowała się w początkowym okresie na problemach modelowania i analizy drgań, metod tłumienia drgań układów mechanicznych, konstrukcji i technologii przekładni stożkowych, technologii warstwy wierzchniej, metrologii mechanicznej, badania sprzęgieł ciernych z uwzględnieniem tarcia konstrukcyjnego oraz dynamiki łożyskowań ślizgowych. W kolejnych latach działalności Instytutu tematyka badawcza objęła zagadnienia stateczności układów dynamicznych, dynamikę stochastyczną, teorię konstrukcji i optymalizację, dynamikę układów wirujących, aktywne metody sterowania drganiami z wykorzystaniem struktur kompozytowych i materiałów adaptacyjnych,  materiałów granulowanych i cieczy magnetycznych, a ostatnio zagadnienia mechaniki nanostruktur grafenowych.   

Od 12 marca 2012 Instytut Podstaw Budowy Maszyn ma strukturę zakładową. W miejsce zespołów dydaktycznych utworzono 4 zakłady, które realizują zadania dydaktyczne i badawcze:

 • Zakład Mechaniki,
 • Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn,
 • Zakład Technik Komputerowych,
 • Zakład Technik Wytwarzania.

   

Dyrektorzy Instytutu od początku jego istnienia

21.03.1970 - 31.08.1975        - prof. dr hab. inż. Zbigniew Osiński

01.09.1975 - 31.08.1978        - doc. dr inż. Zdzisław Wójcik

01.09.1978 - 31.08.1996        - prof. dr hab. inż. Zbigniew Osiński

01.09.1996 - 31.08.2003        - prof. dr hab. inż. Jerzy Wróbel

01.09.2003 - 31.08.2005        - prof. dr hab. inż. Jerzy Bajkowski

01.09.2005 - 31.08.2013        - prof. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski

01.09.2013 - 28.10.2021        - prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik

                     

Zastępcy i pełnomocnicy 

01.10.1970 ~ 31.08.1971

Pełnomocnicy dyrektora:   doc. dr inż. Henryk Koczyk (ds. dydaktyczno-wychowawczych)

                                          dr inż. Sławomir Białas (ds. współpracy z przemysłem)

 

01.09.1973 ~ 31.08.1975

Zastępcy dyrektora:            doc. dr hab. inż. Mieczysław Chwiej (ds. dydaktycznych i naukowych)

                                            doc. dr inż. Sławomir Białas (ds. współpracy z przemysłem)

Pełnomocnik dyrektora ds. techniczno-gospodarczych:              mgr inż. Witold Kozak
 

01.09.1975 ~ 30.09.1978

Zastępcy dyrektora:            doc. dr inż. Stanisław Tomasz (ds. dydaktycznych) do 31.03.1977

                                            st. wykł. mgr inż. Zdzisław Bogacz (ds. dydaktycznych) od 01.04.1977

                                            doc. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski (ds. nauki)

p.o. z-ca dyrektora ds. techniczno-ekonomicznych:               mgr inż. Witold Kozak

Pełnomocnik dyrektora ds. Współpracy z przemysłem:         dr inż. Andrzej Grzelecki
 

01.10.1978 ~ 30.09.1982

Zastępcy dyrektora:              st. wykł. dr inż. Tadeusz Kołacin (ds. dydaktycznych)

                                              doc. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski (ds. nauki)

p.o. z-ca dyrektora

ds. techniczno-ekonomicznych:               mgr inż. Witold Kozak
 

01.10.1982 ~ 30.09.1983

Zastępcy dyrektora:            st. wykł. dr inż. Tadeusz Kołacin (ds. dydaktycznych)

                                            prof. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski (ds. nauki)

                                            mgr inż. Józef Piwowar (ds. administracyjno-ekonomicznych)
 

01.10.1984 ~ 30.09.1989

Zastępcy dyrektora:            st. wykł. dr inż. Tadeusz Kołacin (ds. dydaktycznych)

                                            prof. dr hab. Zdzisław Wójcik (ds. nauki)

                                            mgr inż. Józef Piwowar (ds. administracyjno-ekonomicznych)
 

01.10.89 ~ 31.08.1996

Zastępcy dyrektora:             doc. dr hab. inż. Jerzy Wróbel (ds. dydaktycznych)

                                            prof. dr hab. Andrzej Tylikowski (ds. nauki)

                                            mgr inż. Zygmunt Żach (ds. administracyjno-ekonomicznych)

01.10.2016 ~ 31.08.2020

Zastępcy dyrektora:             dr inż. Grzegorz Linkiewicz (ds. dydaktycznych)

                                            dr inż. Ryszard Kuryjański (ds. dydaktycznych)

                                            prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski (ds. nauki)

Kadencja 2020-2024

Zastępcy dyrektora:             dr inż. Sebastian Korczak (ds. dydaktycznych do 29.10.2021)

                                            dr inż. Radosław Nowak (ds. dydaktycznych od 1.12.2021)

                                            dr inż. Dorota Górnicka (ds. nauki)

Strony w dziale:

Strony w dziale: