Konkurs Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznej z zakresu Pojazdów i Maszyn

Organizatorem Konkursu Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznej PW z zakresu Pojazdów i Maszyn dla uczniów szkół średnich jest Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (SiMR) Politechniki Warszawskiej. Konkurs organizowany jest w semestrze letnim. W roku szkolnym/akademickim 2022/2023 odbędzie się VII edycja Konkursu.

Konkurs jest turniejem wiedzy i ma formułę otwartą – mogą w nim uczestniczyć uczniowie szkół średnich z terenu całej Polski. Tematycznie kierowany jest do osób kształcących się w dziedzinach mechaniki i mechatroniki pojazdów lub maszyn, bądź zainteresowanych tymi zagadnieniami.

Regulamin Konkursu

I. Postanowienia ogólne

1.       Konkurs Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznej PW w zakresie Pojazdów i Maszyn, zwany dalej Konkursem, jest organizowany przez Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (SiMR) Politechniki Warszawskiej.

2.       Konkurs organizowany jest w semestrze letnim roku szkolnego/akademickiego 2022/2023, ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć uczniowie szkół średnich z terenu całej Polski.

3.       Konkurs dedykowany jest uczniom, którzy uczą się lub interesują się zagadnieniami mechaniki i mechatroniki pojazdów lub maszyn.

II. Cele Konkursu

1.       Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów z zakresu wiedzy mechanicznej i mechatronicznej w obszarze pojazdów i maszyn.

2.       Zainteresowanie i lepsze przygotowanie uczniów do podjęcia wyższych studiów technicznych.

3.       Pogłębianie i poszerzanie ogólnej wiedzy uczniów na podstawie różnych źródeł informacji.

4.       Kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych.

III. Zakres tematyczny Konkursu

Konkurs obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianą mechaniką i mechatroniką pojazdów i maszyn. Nawiązuje przede wszystkim do programów nauczania w szkołach średnich w zawodach związanych z mechaniką i mechatroniką. W szczególności tematyka Konkursu związana jest z zagadnieniami:

-     podstaw fizyki, mechaniki technicznej, elektrotechniki i elektroniki,

-     podstaw konstrukcji maszyn (w tym: materiały konstrukcyjne, połączenia, rysunek techniczny, techniki wytwarzania),

-     układów sterowania i regulacji w pojazdach i maszynach,

-     układów napędowych pojazdów i maszyn (w tym: silniki spalinowe, układy zasilania silników, napędy hybrydowe),

-     diagnostyki (w tym: przyrządy pomiarowe, pomiary wielkości elektrycznych),

-     eksploatacji maszyn i pojazdów (w tym: naprawy, dobór narzędzi, ochrona przed korozją, ochrona środowiska).

IV. Struktura organizacyjna Konkursu

1.       W celu przeprowadzania Konkursu powołuje się Komitet Główny i jego Przewodniczącego oraz Komisję Konkursową.

2.       Komitet Główny oraz Przewodniczącego powołuje Rada Wydziału SiMR.

3.       Komitet Główny określa zasady przeprowadzania Konkursu oraz sprawuje nadzór nad jego przebiegiem, w szczególności:

- ustala terminarz Konkursu,

- określa regulamin danej edycji Konkursu,

- powołuje Komisję Konkursową,

- czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu,

- wydaje dyplomy Laureatom i Wyróżnionym Finalistom Konkursu.

4.       Komisja Konkursowa opracowuje zadania/pytania na Konkurs, ocenia ich wykonanie oraz ogłasza wyniki uzyskane przez uczestników we wszystkich etapach.

5.       Decyzje bieżące dotyczące Konkursu oraz spraw organizacyjnych są podejmowane przez Przewodniczącego Komitetu Głównego, który po zakończeniu każdej edycji Konkursu składa Radzie Wydziału SiMR sprawozdanie z jej przebiegu i wyników.

 

V. Organizacja przebiegu Konkursu

1.       Konkurs jest dwustopniowy (dwuetapowy). W bieżącej, VII edycji Konkursu, poszczególne etapy Konkursu będą się odbywały w następujących terminach (pozostałe istotne terminy przedstawione są w Terminarzu VII Edycji Konkursu):

· Etap I (eliminacje)  - dnia 23.03.2023 r.

· Etap II (finał)          - dnia 20.04.2023 r.

2.       Szkoły, których uczniowie chcieliby wziąć udział w Konkursie, powinny zgłosić się do Konkursu, podać dokładną liczbę swoich uczestników oraz zadeklarować przeprowadzenie dla nich etapu szkolnego. Zgłoszenie takie powinno być dokonane za pomocą formularza, który będzie dostępny na stronie internetowej Wydziału SiMR PW. Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 30 stycznia do dnia 03 marca 2023r. Na tej podstawie do szkół, które zgłosiły się do Konkursu, zostaną przekazane zestawy pytań konkursowych wraz z instrukcją dotyczącą sposobu przeprowadzenia I etapu.

3.       I etap (eliminacje) polega na rozwiązaniu przez uczestników zestawów testów, nazywanych dalej pracami konkursowymi. Etap ten odbywa się w szkołach, które zgłosiły udział w Konkursie zgodnie z procedurą przedstawioną w punkcie 1. Następnie prace powinny być ocenione z wykorzystaniem klucza odpowiedzi, a wyniki przekazane do Organizatora w postaci protokołu. Uczestnicy Konkursu dołączają wymagane zgody związane z ochroną danych osobowych oraz oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu.

4.       W I etapie Konkursu stosuje się ocenę punktową prac konkursowych. Przewiduje się pytania/zadania o różnej skali trudności i różnej przyporządkowanej im liczbie punktów. Wyniki I etapu są podstawą do zakwalifikowania uczestnika do Finału Konkursu, do którego kwalifikuje się nie więcej niż 100 najlepszych uczestników. Wyniki I etapu ogłasza Komisja Konkursowa na podstawie zbiorczej listy rankingowej, uwzględniającej wyniki ze wszystkich szkół biorących udział w Konkursie. Komisja może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu większej liczby uczestników do Finału Konkursu jedynie wtedy, gdy liczbę punktów wyznaczających poziom odcięcia uzyska więcej niż jeden uczestnik.

5.       Listy Finalistów Konkursu przedstawione będą na stronie internetowej Wydziału SiMR PW. Ponadto będą przekazane informacje do szkół o zakwalifikowaniu się ich uczniów do Finału.

6.       Etap II (finał) odbędzie się w siedzibie Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW lub przeprowadzony będzie zdalnie (w takim przypadku Organizator poinformuje o tym z należytym wyprzedzeniem). Jego uczestnicy otrzymają zestaw pytań teoretycznych oraz zadań obliczeniowych z wybranych zagadnień, zgodnie z zakresem tematycznym Konkursu. Sprawdzenia prac oraz określenia liczby punktów, zdobytych przez poszczególnych uczestników, dokonuje Komisja Konkursowa, której rozstrzygnięcia są ostateczne.

7.       Pytania w obu etapach Konkursu opracowane będą przez członków Komisji Konkursowej.

8.       Nie przewiduje się żadnych terminów dodatkowych poszczególnych etapów.

VI. Ogłoszenie wyników Konkursu i nagrody

1.       O kolejności miejsc w Finale Konkursu decyduje zdobyta w jego trakcie liczba punktów. Listę Laureatów ustala Komisja Konkursowa. Wyniki Finału Konkursu prezentowane będą na stronie internetowej Wydziału SiMR oraz przekazane w postaci zawiadomień do szkół, których uczniowie brali udział w Finale Konkursu.

2.       Finaliści, którzy uzyskali największą liczbę punktów zostają odpowiednio Laureatami I, II i III stopnia. Ponadto Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia.

3.       W przypadku, gdy kilku uczestników Konkursu uzyska taką samą liczbę punktów, Komisja Konkursowa może przyznać niektóre miejsca więcej niż jednej osobie (ex aequo). Tym samym niektóre miejsca mogą nie być przyznane wcale.

4.       Grupa uczestników z najlepszymi wynikami uzyskanymi w Finale Konkursu otrzymuje tytuł „Laureata” lub „Wyróżnionego Finalisty”. Liczbę Laureatów i Wyróżnionych Finalistów dla każdej edycji Konkursu określa każdorazowo Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę wyniki uzyskane przez finalistów.

5.       Laureaci I, II i III stopnia Konkursu otrzymują nagrody. Wyróżnieni Finaliści mogą otrzymać nagrody, przy czym w przypadku ograniczonej puli nagród decyduje miejsce uczestnika w Finale Konkursu.

VII. Ustalenia końcowe

1.       Uczestnicy Finału Konkursu, przyjeżdżają na koszt własny (w przypadku Finału w siedzibie SiMR PW).

2.       Do Finału należy przystąpić z aktualną legitymacją szkolną. W przypadku braku legitymacji należy przedstawić, oprócz wiarygodnego dowodu tożsamości, zaświadczenie ze szkoły, że jest się aktualnie jej uczniem lub tegorocznym maturzystą.

3.       Laureaci i Wyróżnieni Finaliści Konkursu mogą ubiegać się o przyjęcie z pominięciem procedury kwalifikacyjnej na studia I stopnia prowadzone na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, zgodnie z zasadami określonymi we właściwej Uchwale Senatu PW.

4.       Wszystkie informacje dotyczące Konkursu, w szczególności jego przebiegu, prezentowane będą na stronie internetowej Wydziału SiMR PW:

https://www.simr.pw.edu.pl/konkurs-wiedzy-mechanicznej-i-mechatronicznej

Terminarz Konkursu

TERMINARZ VII EDYCJI KONKURSU

WIEDZY MECHANICZNEJ I MECHATRONICZNEJ PW
W ZAKRESIE POJAZDÓW I MASZYN

30.I.2023 (pon.)        – początek okresu zgłoszeń szkół do Konkursu

03.III.2023 (piąt.)      – ostatni dzień zgłoszeń szkół do Konkursu

23.III.2023 (czw.)      – I etap Konkursu (etap szkolny)

29.III.2023 (środa)    – termin elektron. przesyłania protokołu zbiorczego z wynikami I etapu

04.IV.2023 (wtoek)    – termin przesyłania przez szkoły dokumentów i prac z I etapu

06.IV.2023 (czw.)      – ogłoszenie listy finalistów Konkursu wraz z wynikami I etapu

20.IV.2023 (czw.)      – finał Konkursu. Ogłoszenie wyników i uroczystość wręczenia nagród.

Komitet Główny Konkursu

Przewodniczący

  • Dr inż. Jakub Lasocki, Prodziekan ds. Studenckich

Członkowie

  • Prof. dr hab. inż. Robert Zalewski, Prorektor ds. Studenckich
  • Dr inż. Ireneusz Krakowiak
  • Dr inż. Radosław Nowak
  • Dr inż. Andrzej Wąsiewski, prof. PW
  • Dr inż. Artur Jankowiak, prof. PW
  • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
  • Przedstawiciel WRS SiMR
Komisja Konkursowa

dr hab. inż. Michał Makowski, prof. PW
dr inż. Piotr Piórkowski, prof. PW
dr inż. Artur Jankowiak, prof. PW

dr inż. Szymon Dowkontt
dr inż. Krzysztof Szczurowski
dr inż. Piotr Fundowicz

dr inż. Piotr Laskowski
mgr inż. Krzysztof Wiśniewski (WKiŁ)
mgr inż. Łukasz Zieliński (M.S. Group)

Zgłoszenie udziału w Konkursie

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie wskazanym w terminarzu Konkursu.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia można przesłać w sposób wskazany poniżej:

- pocztą na adres: Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW, ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa
- przesyłając obraz elektroniczny na adres poczty elektronicznej: dziekan.simr@pw.edu.pl

Wyniki I etapu Konkursu

 

Finał Konkursu

 


Oficjalni partnerzy Konkursu

- Mechatronic Solutions Group
                                                                                                                     

- Wydawnictwa Komunikacji i Łączności
                                                                                                                          

 
 


Patron medialny Konkursu

- Auto Moto Serwis
                                                                                                                     

                                                                                                                          

 


Fotorelacja archiwalna z finału VI edycji Konkursu:

Strony w dziale: