Studia stacjonarne

Rozkłady zajęć
Harmonogramy sesji egzaminacyjnych
Specjalności na studiach I stopnia

Specjalności do wyboru w ramach studiów I stopnia w zależności od ich kierunku. Kliknięcie nazwy specjalności pozwala pobrać jej prezentację.

Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Inżynieria mechaniczna (d. mechanika pojazdów i maszyn roboczych)

Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

Specjalności na studiach II stopnia

Specjalności do wyboru w ramach studiów II stopnia w zależności od ich kierunku.

Inżynieria mechaniczna

Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych

 • Pojazdy autonomiczne
 • Pojazdy ekologiczne

Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

Program studiów
Opłaty

Wysokość opłat za studia w Politechnice Warszawskiej określają odpowiednie przepisy i zarządzenia władz uczelni i są dostępne na stronie BIP Politechniki Warszawskiej. Poniższe zestawienie stanowi wyciąg z ww. przepisów i nie może być traktowane jako kompletna informacja.

Informacja o opłatach

 1. Wysokość opłat dla Studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2023/2024

  Wysokości opłat w całym nominalnym okresie studiowania dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2023/2024, którzy są obywatelami polskimi albo obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub lit. d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7) oraz członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obliczane są zgodnie z Decyzją nr 118/2023 Rektora PW z dnia 16/05/2023.

  Opłaty (w Euro) za kształcenie, wnoszone przez cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024 obliczane są zgodnie z Decyzją nr 121/2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 16/05/2023.

 2. Wysokość opłat dla Studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2022/2023

  Wysokości opłat w całym nominalnym okresie studiowania dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2022/2023, którzy są obywatelami polskimi albo obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obliczane są zgodnie z Decyzją nr 113/2022 Rektora PW z dnia 28/04/2022.

  Opłaty (w Euro) za kształcenie, wnoszone przez cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023 obliczane są zgodnie z Decyzją nr 112/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28/04/2022 r.

 3. Wysokość opłat dla Studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2021/2022

  Wysokości opłat w całym nominalnym okresie studiowania dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2021/2022, którzy są obywatelami polskimi albo obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obliczane są zgodnie z Decyzją nr 95/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 7 maja 2021.

  Opłaty (w Euro) za kształcenie, wnoszone przez cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 obliczane są zgodnie z Decyzją nr 94/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 7 maja  2021 r.

 4. Wysokość opłat dla Studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2020/2021

  Wysokości opłat w całym nominalnym okresie studiowania dla studentów przyjętych na studia w roku ak. 2020/2021, którzy są obywatelami polskimi lub obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej są obliczane zgodnie z Decyzją nr 123/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. (ze zmianami wprowadzonymi decyzjami Rektora PW nr 176/2020 i 312/2020).

  Opłaty (w Euro) za kształcenie, wnoszone przez cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021 obliczane są zgodnie z Decyzją nr 119/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 17 czerwca  2020 r.

 5. Wysokość opłat dla Studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020

  Wysokości opłat w całym nominalnym okresie studiowania dla studentów przyjętych na studia w roku ak. 2019/2020, którzy są obywatelami polskimi lub obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej są obliczane zgodnie z Decyzją nr 89/2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. (ze zmianami wprowadzonymi decyzją Rektora PW nr: 135/2019, 216/2019 i 311/2020)

  Opłaty (w Euro) za kształcenie, wnoszone przez cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020 obliczane są zgodnie z Decyzją nr 64/2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 21 maja 2019 r. (ze zmianami wprowadzonymi decyzją Rektora PW nr: 251/2019).

 6. Wysokość opłat dla Studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2018/2019 i w latach wcześniejszych

  Wysokości opłat w roku akademickim 2021/2022 dla studentów przyjętych na studia na poprzednich zasadach w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej:

  • studentów obywateli polskich,
  • studentów cudzoziemców przyjętych na studia „na zasadach obowiązujących obywateli polskich” określonych w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.)

  obliczane są zgodnie z Decyzją nr 118/2023 Rektora PW z dnia 16/05/2023.

  Opłaty (w Euro) za kształcenie, wnoszone przez cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019 i latach wcześniejszych obliczane są zgodnie z Decyzją nr 143/2018 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 sierpnia  2018 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia i inne formy kształcenia w Politechnice Warszawskiej.

Zasady wystawiania faktur za studia
 1. Fakturę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a taką osobą jest student, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wystawia się tylko i wyłącznie na żądanie tych osób.
 2. Faktury wystawiane są na żądanie studenta zgłoszone w ciągu 7 dni od dnia dokonania opłaty za studia. Żądanie można zgłosić na adres email: agnieszka.kunicka@pw.edu.pl wg wzoru (Załącznik).
 3. Faktura wystawiana jest na osobę/podmiot, który dokonał zapłaty. Nie jest możliwe wystawienie faktury na firmę, w sytuacji gdy refunduje ona studentowi ponoszone prze niego koszty nauki, a przelewu dokonał student. W przypadku dokonania wpłaty przez firmę, w której pracuje student, firma będzie figurowała na fakturze jako płatnik, natomiast nabywcą usługi dalej pozostaje student.

 

 

Języki obce

Zajęcia z języków obcych dla studentów w ramach programu studiów są realizowane przez Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej (SJO PW).

Kontakt do SJO PW ⇒

Zapisy na zajęcia ⇒

Obowiązkowy egzamin z języka obcego na poziomie B2 (studia stacjonarne) ⇒

Materiały dydaktyczne

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: