Deklaracja dostępności

Szkic budynku Wydziału SiMR

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej „https://www.simr.pw.edu.pl”.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2022.10.01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024.03.18.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na stronę po 1 kwietnia 2023 roku będą posiadały napisy, a materiały opublikowane wcześniej zostaną zaktualizowane do końca 2023 roku.
  • "Wirtualny spacer" nie jest dostępny cyfrowo. Prace związane z wdrożeniem takiego rozwiązania są na etapie konsultacji z wykonawcami.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2023. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Specjalski, Biuro Obsługi Informatycznej, lukasz.specjalski@pw.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 607 750 235. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

⇒ Pełny opis dostępności architektonicznej Wydziału SiMR PW

Deklarację sporządzono 21 października 2020 roku.

Deklarację zaktualizowano: 8 września 2023 r.

Gmach Samochodów i Ciągników (SiC) Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych zlokalizowany jest przy jednokierunkowej ul. Narbutta 84 w Warszawie. W odległości ok. 300 m od budynku znajdują się przystanki autobusowe Łowicka 1 i Łowicka 2, najbliższy przestanek tramwajowy to Rakowiecka- Sanktuarium 03 i 04, najbliższa stacja metra „Pole Mokotowskie” oddalone jest od budynku o ok. 1 km. Na chodniku przy ul. Narbutta 84 wyznaczone są cztery miejsca postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Wydział posiada parking, korzystanie z niego wymaga zgody Dziekana.

Wejście główne do budynku nie jest poprzedzone ogrodzeniem, prawe drzwi wejściowe posiadają pochylnie i są przystosowane do poruszania się na wózkach. Drzwi są przeszklone, nie posiadają kontrastowych oznaczeń dla osób słabowidzących. Do budynku prowadzą również dwa wejścia boczne, od ul. Fałata, niedostępne dla gości i od strony parkingu dostępne dla użytkowników parkingu, wejścia te nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Gmach SiC jest budynkiem składającym się z 5 kondygnacji naziemnych i 1 podziemnej, w budynku są trzy klatki schodowe, po środku, po prawej i lewej stronie.  W przestronnym przedsionku znajduje się winda. Wejście do windy jest oznakowane w sposób kontrastowy. Windą można dostać się na wszystkie 4  piętra. Przyciski tablicy w windzie posiadają oznaczenie językiem brajla. Przyciski tablicy przyzywowej windy mają oznakowanie dotykowe graficzne. Winda nie posiada informacji głosowej. Na parterze i 1 piętrze zlokalizowanych jest 7szt. platform przyschodowych, którymi można dostać się do laboratoriów, sal wykładowych i szatni studenckiej. Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu barierą mogą być poręcze zlokalizowane tylko po jednej stronie schodów. Do pomieszczeń, do których prowadzą schody można dostać się również za pomocą schodołaza i przenośnych najazdów. Korzystanie z platform, najazdów oraz schodołaza wymaga obsługi pracownika działu administracyjno-gospodarczego.  Pracownika służącego pomocą można znaleźć na portierni po lewej stronie od wejścia głównego do budynku.

W Biurze Obsługi Studiów zainstalowane są dwie stanowiskowe pętle indukcyjne.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wszystkie schody zostały oznaczone kontrastowy kolorem, podobnie jak szklane drzwi wewnątrz budynku i przeszklone ściany. Korytarze oraz przedsionki przed salami są przestronne i nie stanowią bariery dla osób poruszających się na wózkach. Poza trzema laboratoriami zlokalizowanymi w przyziemiu budynku, do wszystkich sal i laboratorium można dotrzeć za pomocą windy, platform przyschodowych, najazdów.  W salach i laboratoriach znajdują się miejsca przeznaczone dla osób na wózkach. Barierą w salach audytoryjnych będzie różnica poziomów podłogi, brak pochylni i poręczy.

Wszystkie drzwi wewnętrzne w budynku oznakowane są tabliczkami w języku brajla.

Na drugim piętrze, przy prawej klatce schodowej, znajduje się ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Na IV piętrze, wschodniej i zachodniej klatki schodowej znajdują się krzesełka ewakuacyjne.

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: