Studia podyplomowe

Rejestracja kandydatów na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza na portalu rekrutacji

Nowa Mobilność
Ogólna charakterystyka studiów

Studia trwają dwa semestry i realizowane są w systemie zjazdów dwudniowych: sobota - 12 godzin, niedziela - 8 godzin. Łączna liczba zajęć dydaktycznych: 240 godzin. Program studiów jest realizowany w formie wykładów i ćwiczeń audytoryjnych.

Warunki rekrutacji i wymagane dokumenty

 • Rekrutacja prowadzona jest przez system IRK PW.
 • Formularz wniosku zgodny z zarządzeniem nr 36/2020 z póżn. zm. kandydat generuje z systemu IRK po uzupełnieniu w systemie wszystkich wymaganych danych.
 • Wymagany jest odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej.
 • Decyduje kolejność zgłoszeń, ale warunkiem przyjęcia jest posiadanie wyższego wykształcenia (regulamin SP w PW).

Zalecana liczebność grup zajęciowych

 • planowana liczebność grupy słuchaczy – 40 osób
 • minimalna liczba słuchaczy w grupie – 40 osób
 • maksymalna liczba słuchaczy w grupie – 40 osób

Warunki otrzymania świadectwa ukończenia studiów:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń wymaganych programem studiów,
 • złożenie pozytywnie ocenionej pracy końcowej,
 • uzyskanie pozytywnej oceny z obrony pracy końcowej.

Terminarz i miejsce zajęć najbliższej edycji studiów:

 • termin uruchomienia najbliższej edycji studiów: 24 luty 2024 r.
 • miejsce: Warszawa, ul. Narbutta 84, Gmach SiC
Sylwetka absolwenta

Absolwent prowadzonych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych studiów podyplomowych „Nowa mobilność” dysponuje kompleksową wiedzą dotyczącą zeroemisyjnych technologii w transporcie. Posiada wyróżniające go kompetencje i kwalifikacje niezbędne do wsparcia przedsiębiorstw, instytucji oraz organów administracji publicznej wdrażających lub wspierających zrównoważony transport. Dysponuje rozległą wiedzą techniczną w zakresie pojazdów elektrycznych i hybrydowych z napędem wodorowym oraz infrastruktury ładowania, orientuje się w kwestiach prawnych i politycznych, społeczno-gospodarczych oraz środowiskowych elektromobilności, zna jej genezę, definicje oraz historię, a także właściwie identyfikuje kierunki rozwoju sektora motoryzacyjnego w Polsce i na świecie.

Posiada udokumentowaną wiedzą w zakresie rodzajów, budowy i zasad działania pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym w szczególności z wykorzystaniem wodoru oraz infrastruktury ładowania. Legitymuje się kompetencjami w zakresie ich parametrów, komponentów użytych do ich produkcji oraz wszelkich kwestii technologicznych związanych z eksploatacją, serwisem i bezpieczeństwem. Zna systemy magazynowania energii w zakresie rodzajów ogniw, surowców wykorzystanych do ich produkcji, a także kluczowych parametrów, dostawców czy kwestii związanych z recyklingiem akumulatorów. Dysponuje ponadto szerokim zasobem wiedzy w zakresie technologii wiążących sektor elektromobilności z sektorem elektroenergetycznym oraz informatycznym.

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą kierunków polityki oraz aktów władzy ustawodawczej i wykonawczej regulujących funkcjonowanie sektora elektromobilności w Polsce, Unii Europejskiej oraz państwach członkowskich. Potrafi korzystać z rynkowych danych statystycznych oraz dysponuje kluczowymi informacjami dotyczącymi rozwoju zeroemisyjnych technologii w transporcie w Polsce, Europie i na świecie.  Zna strukturę, modele i mechanizmy kształtujące sektor elektromobilności. Posiada wiedzę odnoszącą się do dostępnych na rynku rozwiązań dla nowej mobilności w sektorze pojazdów oraz infrastruktury, skierowanych do odbiorców technologii, jak również do interesariuszy rynku zrównoważonego transportu.

Dysponuje znajomością czynników natury ekonomicznej wpływających na ceny pojazdów z napędem elektrycznym i hybrydowym, ceny infrastruktury ładowania oraz całkowity koszt posiadania (TCO) pojazdów. Zna modele mikroekonomiczne kształtujące rynek elektromobilności z perspektywy konsumenta indywidualnego, a także wielkoskalowych inwestycji w systemy zrównoważonej mobilności. Posiada wiedzę dotyczącą strategii elektryfikacji flot, jak również finansowania rozwoju niskoemisyjnych technologii w transporcie z krajowych i unijnych środków publicznych oraz prywatnych.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu zarządzania w obszarze elektromobilności dotyczącą planowania i prognozowania biznesowego, nowych modeli biznesowych, project, technology i e-mobility fleet managementu, operacji biznesowych w sektorze energetycznym, społecznej odpowiedzialność biznesu, a także promocji i marketingu.  Zna rolę i potencjał zero- i niskoemisyjnych technologii w transporcie w dążeniach do ochrony klimatu oraz kierunki rozwoju trendów i wiodących koncepcji w nowej mobilności, przyszłościowych technologii związanych z autonomizacją pojazdów, projektów związanych z transformacją systemów transportowych w miastach, jak również projektów związanych z nową mobilnością w wybranych branżach i sektorach.

Program kształcenia na podyplomowym kierunku „Nowa mobilność” ma na celu wykształcenie eksperta, który sprosta wyzwaniom stawianym przez rynek pracy w związku z wielopłaszczyznową transformacją zachodzącą w sektorze mobilności. Absolwent kierunku zostanie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach oraz organach administracji publicznej, których główny lub poboczny przedmiot działalności koncentruje się na wdrażaniu lub promocji zero- i niskoemisyjnych technologii w transporcie, w szczególności hybrydowych i elektrycznych samochodów, autobusów, pojazdów cztero-, trój- i dwukołowych, pojazdów specjalnych i dostawczych, jak również produktów finansowych, informatycznych i energetycznych związanych z sektorem elektromobilności.

Program kształcenia zawiera wielodyscyplinarną wiedzę niezbędną do merytorycznego wsparcia przedsiębiorstw wdrażających lub promujących niskoemisyjne technologie w transporcie, planowania i przeprowadzenia procesu elektryfikacji flot, planowania i rozbudowy ogólnodostępnej i niepublicznej sieci stacji ładowania, jak również pozyskiwania zewnętrznego finansowania elektromobilności z krajowych i unijnych programów wsparcia.

Nowoczesne podejście do procesu dydaktycznego zapewnia absolwentowi unikalny na polskim rynku pracy, kompleksowy zasób wiedzy z dziedziny inżynierii, prawa, ekonomii, statystyki oraz zarządzania. Kompetencje absolwenta pozwalają na stymulowanie potencjału podmiotów gospodarczych aktywnych w sektorze niskoemisyjnego transportu. Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej, a dynamiczny rozwój globalnego megatrendu, jakim jest elektromobilność, sprzyja szansom zatrudnienia absolwentów kierunku.

Współorganizatorzy, kontakt i rada programowa studiów

Studia podyplomowe „Nowa mobilność” są prowadzone przez:

Adres do korespondencji (miejsce zajęć dydaktycznych):
Gmach Samochodów i Ciągników (SiC)
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Politechnika Warszawska

02-524 Warszawa,

ul. Ludwika Narbutta 84


Kierownik studiów podyplomowych
„Nowa mobilność”:

dr inż. Dorota Górnicka
tel. +48 723 021 976

e-mail: nowa.mobilnosc.simr@pw.edu.pl

 
Rada programowa
studiów podyplomowych „Nowa mobilność”:

 1. prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz – przewodniczący,
  Dziekan Wydziału SiMR PW,
 2. dr hab. inż. Jacek Dybała, profesor uczelni PW,
  Prodziekan ds. Rozwoju i Nauki Wydziału SiMR PW,
 3. dr hab. inż. Piotr Orliński, profesor uczelni PW,
  Kierownik Zakładu Silników Spalinowych IPIMR SiMR PW,
 4. Maciej Mazur,
  Dyrektor Zarządzający, PSPA Prezydent, AVERE,
 5. Agata Wiśniewska-Mazur,
  Zastępczyni Dyrektora ds. Rozwoju Organizacji, PSPA,
 6. dr inż. Piotr Piórkowski, profesor uczelni PW,
  Kierownik Zakładu Napędów Wieloźródłowych IPIMR SiMR PW,
 7. dr inż. Dorota Górnicka
  Kierownik SP Nowa Mobilność.
Lista osób współpracujących
Opłaty

Terminy dokonywania opłat:

 • I semestr – 14 dni po podpisaniu umowy/rozpoczęcia zajęć
 • II semestr – 30 dni przed rozpoczęciem semestru

Opłata za uczestnictwo w edycji (2 semestry):

 • wysokość opłaty jednorazowej: 12000 zł
 • wysokość opłaty semestralnej: 6000 zł
Rejestracja
Folder informacyjny

  

Badania zdatności drogowej pojazdów

Ogólna charakterystyka studiów:

W ramach studium przedstawione będą podstawowe zagadnienia związane z: prawnymi aspektami działalności Stacji  Kontroli Pojazdów; budową, zasadą działania i eksploatacją  układów pojazdów mechanicznych, oceną stanu technicznego i przyczyn wystąpienia uszkodzenia oraz zasad przeprowadzania badań.

Studia przeznaczone są osób związanych zawodowo z motoryzacją a w szczególności pracą Stacji Kontroli Pojazdów pragnących pogłębić wiedzę z zakresu studiów i przygotować się od strony teoretycznej do procesu certyfikacji.

Słuchacze studiów podyplomowych posiądą podstawową wiedzę z zakresu budowy pojazdów, zasad ich eksploatacji, diagnostyki i oceny stanu technicznego. Zapoznają się równocześnie ze stanem prawnym dotyczącym funkcjonowania SKP.

Informacje dodatkowe:

 • Czas trwania: 10 zjazdów (piątek, sobota, niedziela)
 • Zasady naboru: Zgłoszenie
 • Termin zgłoszeń: 1.06 ÷ 30.09
 • Wymagane dokumenty: Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, karta zgłoszenia
 • Tryb zgłoszeń: Kolejność zgłoszeń
 • Opłaty: Pierwsza rata 300 zł, druga i trzecia rata po 1900 zł, w sumie 4100 zł

Organizator studiów podyplomowych:

 • Zintegrowane Środowiskowe Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych
 • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Politechnika Warszawska

Kierownik studiów:

Dokładny adres organizatora:

Zintegrowane Środowiskowe Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych

Politechnika Warszawska

ul. Narbutta 84

02-524 Warszawa

Telefon 022 234-81-17 do 81-19, fax.: 022 234-81-21

e-mail: studium@simr.pw.edu.pl

Więcej informacji na stronie: www.mechlab.simr.pw.edu.pl

Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy

Ogólna charakterystyka:
Głównym celem studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy" jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności związane z rozpoznawaniem, ocenianiem i kontrolowaniem występujących zagrożeń w środowisku pracy, doradzaniem w projektowaniu i wyposażaniu miejsc pracy, zarządzaniem bezpieczeństwem pracy, współdziałaniem w ochronie środowiska naturalnego, współuczestniczeniem w działalności mającej na celu ograniczenie negatywnych skutków dla środowiska związanych z procesami pracy.

Studia organizowane są przez:
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Sekretariat Studium:
02-524 Warszawa, ul. Narbutta 84
tel.: 22 234 85 25, 725 750 127
e-mail: damian.markuszewski@pw.edu.pl

Więcej informacji ⇒

Budowa i eksploatacja pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Głównym celem proponowanych studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i ukształtowanie umiejętności  niezbędnych dla przeprowadzenia oceny technicznej i eksploatacji pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Obserwowany obecnie, znaczący wzrost ilości eksploatowanych takich pojazdów, a także plany rozwoju elektromobilności w Polsce, generują zapotrzebowanie na specjalistów wyposażonych w nowe umiejętności i kompetencje. Dotyczy to przede wszystkim kompetencji związanych z obsługą zespołów i układów, które nie występują w klasycznych pojazdach samochodowych tj. elektrycznych układów napędowych, układów sterowania, źródeł energii (nowego rodzaju akumulatory, hiperkondensatory) itd.   

Studia te adresowane są do inżynierów przygotowujących się do eksploatacji i obsługi pojazdów elektrycznych i hybrydowych oraz do orzecznictwa technicznego takich pojazdów.

Więcej informacji ⇒

 

Diagnostyka, mechatronika i rzeczoznawstwo samochodowe oraz ubezpieczenia

Ogólna charakterystyka:

Studia podyplomowe prowadzą wykładowcy Politechniki Warszawskiej oraz specjaliści z różnych stowarzyszeń rzeczoznawczych. Szkolenie trwa dwa semestry i obejmuje ok. 230 godzin wykładów, seminariów i zajęć praktycznych. Zajęcia są prowadzone w czasie zjazdów w miesiącach październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i obrona prac końcowych w czerwcu.

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie najnowszej i praktycznie przydatnej wiedzy oraz nowych kwalifikacji w zakresie: budowy i funkcjonowania współczesnych samochodów w tym mechatroniki samochodowej, zagadnień bezpieczeństwa samochodu, diagnostyki i badań pojazdów oraz mechaniki ich ruchu w złożonych sytuacjach drogowych, zagadnień prawnych i techniczno–analitycznych pracy rzeczoznawcy samochodowego, techniki komputerowej, podstaw opiniowania i opisu wypadku drogowego oraz ubezpieczeń komunikacyjnych.

Tematyka studium podyplomowego jest zgodna z kompetencjami rzeczoznawcy samochodowego określonymi przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego.

Więcej informacji ⇒

Identyfikacja hałasowo-wibracyjnych zagrożeń środowiska

Ogólna charakterystyka:

Studia podyplomowe prowadzone będą w zakresie ochrony środowiska przed zagrożeniami wibroakustycznymi pochodzącymi od środków transportu. Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy o zjawisku powstawania drgań i hałasu. Zapoznanie z metodami pomiarów, oceny zagrożeń wibroakustycznych oraz możliwościami redukcji oddziaływania drgań i hałasu. Słuchacze zapoznani zostaną z obowiązującymi w Polce i Unii Europejskiej normami oraz przepisami prawnymi.

 • Czas trwania: 10 trzydniowych zjazdów (piątek popołudniu, sobota, niedziela)
 • Zasady naboru: Zgłoszenie
 • Termin zgłoszeń: 30 września

Studia organizowane przez:

 • Zintegrowane Środowiskowe Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych
 • Pracownia Wibroakustyki IPBM
 • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
 • Wydział Inżynierii Środowiska

Kierownik studium: dr inż. Marcin Jasiński

Adres:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

ZINTEGROWANE ŚRODOWISKOWE LABORATORIUM SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH

Warszawa 02-524, ul. Narbutta 84

Tel. 022 234-81-17 do 81-19, fax.: 022 234-81-21

e-mail: jachuu@simr.pw.edu.pl

Więcej informacji na stronie: http://www.mechlab.simr.pw.edu.pl

Komputerowe wspomaganie projektowania z podstawami wzornictwa przemysłowego

Ogólna charakterystyka:
Głównym celem proponowanych studiów jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności wykorzystania metod i narzędzi komputerowych na każdym etapie procesu projektowego, począwszy od prac koncepcyjnych poprzez analizy, wariantowanie rozwiązań, projektowanie szczegółowe, aż do etapu wytwarzania i badań prototypu produktu.
Studia adresowane są do inżynierów uczestniczących w realizacji procesów projektowych. Program studiów realizowany jest w trakcie dwóch semestrów zajęć. W programie studiów zawarto, oprócz tematyki związanej z technologiami komputerowymi, także zagadnienia z zakresu zastosowania materiałów inteligentnych, projektowania wzorniczego oraz marketingu.

Studia organizowane przez:
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych we współpracy z wydziałem Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Adres:
Sekretariat studiów:
02-524 Warszawa, ul. Narbutta 84
tel. (22) 234-83-48, (22) 234-82-86
fax. (22) 234-86-22
kom. 606-986-703
e-mail: sto@simr.pw.edu.pl

Więcej informacjI ⇒

Technika i mechatronika pojazdów samochodowych

Ogólna charakterystyka:

W ramach studium przedstawione będą trzy podstawowe grupy przedmiotów związanych z: budową, zasadą działania i eksploatacją układów mechanicznych i mechatronicznych pojazdów, oceną stanu technicznego i przyczyn wystąpienia uszkodzenia.

Tematyka studium podyplomowego jest zgodna z wymogami dotyczącymi studiów podyplomowych w zakresie przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć).

Informacje dodatkowe:

 • Czas trwania: 3 semestry, 15 zjazdów, łącznie 368 godzin
 • Zasady naboru: Przyjęcia w kolejności zgłoszeń. W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1. lub 2. stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).
 • Termin zgłoszeń: do pierwszego zjazdu Studiów Podyplomowych (ostatni weekend października)

Więcej informacji ⇒

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: