Studia podyplomowe

Rejestracja kandydatów na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza na portalu rekrutacji.

Badania zdatności drogowej pojazdów

Ogólna charakterystyka studiów:

W ramach studium przedstawione będą podstawowe zagadnienia związane z: prawnymi aspektami działalności Stacji  Kontroli Pojazdów; budową, zasadą działania i eksploatacją  układów pojazdów mechanicznych, oceną stanu technicznego i przyczyn wystąpienia uszkodzenia oraz zasad przeprowadzania badań.

Studia przeznaczone są osób związanych zawodowo z motoryzacją a w szczególności pracą Stacji Kontroli Pojazdów pragnących pogłębić wiedzę z zakresu studiów i przygotować się od strony teoretycznej do procesu certyfikacji.

Słuchacze studiów podyplomowych posiądą podstawową wiedzę z zakresu budowy pojazdów, zasad ich eksploatacji, diagnostyki i oceny stanu technicznego. Zapoznają się równocześnie ze stanem prawnym dotyczącym funkcjonowania SKP.

Informacje dodatkowe:

 • Czas trwania: 10 zjazdów (piątek, sobota, niedziela)
 • Zasady naboru: Zgłoszenie
 • Termin zgłoszeń: 1.06 ÷ 30.09
 • Wymagane dokumenty: Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, karta zgłoszenia
 • Tryb zgłoszeń: Kolejność zgłoszeń
 • Opłaty: Pierwsza rata 300 zł, druga i trzecia rata po 1900 zł, w sumie 4100 zł

Organizator studiów podyplomowych:

 • Zintegrowane Środowiskowe Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych
 • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Politechnika Warszawska

Kierownik studiów:

Dokładny adres organizatora:

Zintegrowane Środowiskowe Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych

Politechnika Warszawska

ul. Narbutta 84

02-524 Warszawa

Telefon 022 234-81-17 do 81-19, fax.: 022 234-81-21

e-mail: studium@simr.pw.edu.pl

Więcej informacji na stronie: www.mechlab.simr.pw.edu.pl

Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy

Ogólna charakterystyka:
Głównym celem studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy" jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności związane z rozpoznawaniem, ocenianiem i kontrolowaniem występujących zagrożeń w środowisku pracy, doradzaniem w projektowaniu i wyposażaniu miejsc pracy, zarządzaniem bezpieczeństwem pracy, współdziałaniem w ochronie środowiska naturalnego, współuczestniczeniem w działalności mającej na celu ograniczenie negatywnych skutków dla środowiska związanych z procesami pracy.

Studia organizowane są przez:
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Sekretariat Studium:
02-524 Warszawa, ul. Narbutta 84
tel.: 22 234 85 25, 725 750 127
e-mail: damian.markuszewski@pw.edu.pl

Więcej informacji ⇒

Budowa i eksploatacja pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Głównym celem proponowanych studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i ukształtowanie umiejętności  niezbędnych dla przeprowadzenia oceny technicznej i eksploatacji pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Obserwowany obecnie, znaczący wzrost ilości eksploatowanych takich pojazdów, a także plany rozwoju elektromobilności w Polsce, generują zapotrzebowanie na specjalistów wyposażonych w nowe umiejętności i kompetencje. Dotyczy to przede wszystkim kompetencji związanych z obsługą zespołów i układów, które nie występują w klasycznych pojazdach samochodowych tj. elektrycznych układów napędowych, układów sterowania, źródeł energii (nowego rodzaju akumulatory, hiperkondensatory) itd.   

Studia te adresowane są do inżynierów przygotowujących się do eksploatacji i obsługi pojazdów elektrycznych i hybrydowych oraz do orzecznictwa technicznego takich pojazdów.

Więcej informacji ⇒

 

Diagnostyka, mechatronika i rzeczoznawstwo samochodowe oraz ubezpieczenia

Ogólna charakterystyka:

Studia podyplomowe prowadzą wykładowcy Politechniki Warszawskiej oraz specjaliści z różnych stowarzyszeń rzeczoznawczych. Szkolenie trwa dwa semestry i obejmuje ok. 230 godzin wykładów, seminariów i zajęć praktycznych. Zajęcia są prowadzone w czasie zjazdów w miesiącach październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i obrona prac końcowych w czerwcu.

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie najnowszej i praktycznie przydatnej wiedzy oraz nowych kwalifikacji w zakresie: budowy i funkcjonowania współczesnych samochodów w tym mechatroniki samochodowej, zagadnień bezpieczeństwa samochodu, diagnostyki i badań pojazdów oraz mechaniki ich ruchu w złożonych sytuacjach drogowych, zagadnień prawnych i techniczno–analitycznych pracy rzeczoznawcy samochodowego, techniki komputerowej, podstaw opiniowania i opisu wypadku drogowego oraz ubezpieczeń komunikacyjnych.

Tematyka studium podyplomowego jest zgodna z kompetencjami rzeczoznawcy samochodowego określonymi przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego.

Więcej informacji ⇒

Identyfikacja hałasowo-wibracyjnych zagrożeń środowiska

Ogólna charakterystyka:

Studia podyplomowe prowadzone będą w zakresie ochrony środowiska przed zagrożeniami wibroakustycznymi pochodzącymi od środków transportu. Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy o zjawisku powstawania drgań i hałasu. Zapoznanie z metodami pomiarów, oceny zagrożeń wibroakustycznych oraz możliwościami redukcji oddziaływania drgań i hałasu. Słuchacze zapoznani zostaną z obowiązującymi w Polce i Unii Europejskiej normami oraz przepisami prawnymi.

 • Czas trwania: 10 trzydniowych zjazdów (piątek popołudniu, sobota, niedziela)
 • Zasady naboru: Zgłoszenie
 • Termin zgłoszeń: 30 września

Studia organizowane przez:

 • Zintegrowane Środowiskowe Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych
 • Pracownia Wibroakustyki IPBM
 • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
 • Wydział Inżynierii Środowiska

Kierownik studium: dr inż. Marcin Jasiński

Adres:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

ZINTEGROWANE ŚRODOWISKOWE LABORATORIUM SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH

Warszawa 02-524, ul. Narbutta 84

Tel. 022 234-81-17 do 81-19, fax.: 022 234-81-21

e-mail: jachuu@simr.pw.edu.pl

Więcej informacji na stronie: http://www.mechlab.simr.pw.edu.pl

Komputerowe wspomaganie projektowania z podstawami wzornictwa przemysłowego

Ogólna charakterystyka:
Głównym celem proponowanych studiów jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności wykorzystania metod i narzędzi komputerowych na każdym etapie procesu projektowego, począwszy od prac koncepcyjnych poprzez analizy, wariantowanie rozwiązań, projektowanie szczegółowe, aż do etapu wytwarzania i badań prototypu produktu.
Studia adresowane są do inżynierów uczestniczących w realizacji procesów projektowych. Program studiów realizowany jest w trakcie dwóch semestrów zajęć. W programie studiów zawarto, oprócz tematyki związanej z technologiami komputerowymi, także zagadnienia z zakresu zastosowania materiałów inteligentnych, projektowania wzorniczego oraz marketingu.

Studia organizowane przez:
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych we współpracy z wydziałem Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Adres:
Sekretariat studiów:
02-524 Warszawa, ul. Narbutta 84
tel. (22) 234-83-48, (22) 234-82-86
fax. (22) 234-86-22
kom. 606-986-703
e-mail: sto@simr.pw.edu.pl

Więcej informacjI ⇒

Nowa mobilność
Ogólna charakterystyka studiów

Studia trwają dwa semestry i realizowane są w systemie zjazdów dwudniowych: sobota - 12 godzin, niedziela - 8 godzin. Łączna liczba zajęć dydaktycznych: 240 godzin. Program studiów jest realizowany w formie wykładów i ćwiczeń audytoryjnych.

Warunki rekrutacji i wymagane dokumenty

 • Rekrutacja prowadzona jest przez system IRK PW.
 • Formularz wniosku zgodny z zarządzeniem nr 36/2020 z póżn. zm. kandydat generuje z systemu IRK po uzupełnieniu w systemie wszystkich wymaganych danych.
 • Wymagany jest odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej.
 • Decyduje kolejność zgłoszeń, ale warunkiem przyjęcia jest posiadanie wyższego wykształcenia (regulamin SP w PW).

Zalecana liczebność grup zajęciowych

 • planowana liczebność grupy słuchaczy – 40 osób
 • minimalna liczba słuchaczy w grupie – 40 osób
 • maksymalna liczba słuchaczy w grupie – 40 osób

Warunki otrzymania świadectwa ukończenia studiów:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń wymaganych programem studiów,
 • złożenie pozytywnie ocenionej pracy końcowej,
 • uzyskanie pozytywnej oceny z obrony pracy końcowej.

Terminarz i miejsce zajęć najbliższej edycji studiów:

 • termin uruchomienia najbliższej edycji studiów: 24 luty 2024 r.
 • miejsce: Warszawa, ul. Narbutta 84, Gmach SiC
Sylwetka absolwenta

Absolwent prowadzonych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych studiów podyplomowych „Nowa mobilność” dysponuje kompleksową wiedzą dotyczącą zeroemisyjnych technologii w transporcie. Posiada wyróżniające go kompetencje i kwalifikacje niezbędne do wsparcia przedsiębiorstw, instytucji oraz organów administracji publicznej wdrażających lub wspierających zrównoważony transport. Dysponuje rozległą wiedzą techniczną w zakresie pojazdów elektrycznych i hybrydowych z napędem wodorowym oraz infrastruktury ładowania, orientuje się w kwestiach prawnych i politycznych, społeczno-gospodarczych oraz środowiskowych elektromobilności, zna jej genezę, definicje oraz historię, a także właściwie identyfikuje kierunki rozwoju sektora motoryzacyjnego w Polsce i na świecie.

Posiada udokumentowaną wiedzą w zakresie rodzajów, budowy i zasad działania pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym w szczególności z wykorzystaniem wodoru oraz infrastruktury ładowania. Legitymuje się kompetencjami w zakresie ich parametrów, komponentów użytych do ich produkcji oraz wszelkich kwestii technologicznych związanych z eksploatacją, serwisem i bezpieczeństwem. Zna systemy magazynowania energii w zakresie rodzajów ogniw, surowców wykorzystanych do ich produkcji, a także kluczowych parametrów, dostawców czy kwestii związanych z recyklingiem akumulatorów. Dysponuje ponadto szerokim zasobem wiedzy w zakresie technologii wiążących sektor elektromobilności z sektorem elektroenergetycznym oraz informatycznym.

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą kierunków polityki oraz aktów władzy ustawodawczej i wykonawczej regulujących funkcjonowanie sektora elektromobilności w Polsce, Unii Europejskiej oraz państwach członkowskich. Potrafi korzystać z rynkowych danych statystycznych oraz dysponuje kluczowymi informacjami dotyczącymi rozwoju zeroemisyjnych technologii w transporcie w Polsce, Europie i na świecie.  Zna strukturę, modele i mechanizmy kształtujące sektor elektromobilności. Posiada wiedzę odnoszącą się do dostępnych na rynku rozwiązań dla nowej mobilności w sektorze pojazdów oraz infrastruktury, skierowanych do odbiorców technologii, jak również do interesariuszy rynku zrównoważonego transportu.

Dysponuje znajomością czynników natury ekonomicznej wpływających na ceny pojazdów z napędem elektrycznym i hybrydowym, ceny infrastruktury ładowania oraz całkowity koszt posiadania (TCO) pojazdów. Zna modele mikroekonomiczne kształtujące rynek elektromobilności z perspektywy konsumenta indywidualnego, a także wielkoskalowych inwestycji w systemy zrównoważonej mobilności. Posiada wiedzę dotyczącą strategii elektryfikacji flot, jak również finansowania rozwoju niskoemisyjnych technologii w transporcie z krajowych i unijnych środków publicznych oraz prywatnych.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu zarządzania w obszarze elektromobilności dotyczącą planowania i prognozowania biznesowego, nowych modeli biznesowych, project, technology i e-mobility fleet managementu, operacji biznesowych w sektorze energetycznym, społecznej odpowiedzialność biznesu, a także promocji i marketingu.  Zna rolę i potencjał zero- i niskoemisyjnych technologii w transporcie w dążeniach do ochrony klimatu oraz kierunki rozwoju trendów i wiodących koncepcji w nowej mobilności, przyszłościowych technologii związanych z autonomizacją pojazdów, projektów związanych z transformacją systemów transportowych w miastach, jak również projektów związanych z nową mobilnością w wybranych branżach i sektorach.

Program kształcenia na podyplomowym kierunku „Nowa mobilność” ma na celu wykształcenie eksperta, który sprosta wyzwaniom stawianym przez rynek pracy w związku z wielopłaszczyznową transformacją zachodzącą w sektorze mobilności. Absolwent kierunku zostanie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach oraz organach administracji publicznej, których główny lub poboczny przedmiot działalności koncentruje się na wdrażaniu lub promocji zero- i niskoemisyjnych technologii w transporcie, w szczególności hybrydowych i elektrycznych samochodów, autobusów, pojazdów cztero-, trój- i dwukołowych, pojazdów specjalnych i dostawczych, jak również produktów finansowych, informatycznych i energetycznych związanych z sektorem elektromobilności.

Program kształcenia zawiera wielodyscyplinarną wiedzę niezbędną do merytorycznego wsparcia przedsiębiorstw wdrażających lub promujących niskoemisyjne technologie w transporcie, planowania i przeprowadzenia procesu elektryfikacji flot, planowania i rozbudowy ogólnodostępnej i niepublicznej sieci stacji ładowania, jak również pozyskiwania zewnętrznego finansowania elektromobilności z krajowych i unijnych programów wsparcia.

Nowoczesne podejście do procesu dydaktycznego zapewnia absolwentowi unikalny na polskim rynku pracy, kompleksowy zasób wiedzy z dziedziny inżynierii, prawa, ekonomii, statystyki oraz zarządzania. Kompetencje absolwenta pozwalają na stymulowanie potencjału podmiotów gospodarczych aktywnych w sektorze niskoemisyjnego transportu. Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej, a dynamiczny rozwój globalnego megatrendu, jakim jest elektromobilność, sprzyja szansom zatrudnienia absolwentów kierunku.

Współorganizatorzy, kontakt i rada programowa studiów

Studia podyplomowe „Nowa mobilność” są prowadzone przez:

Adres do korespondencji (miejsce zajęć dydaktycznych):
Gmach Samochodów i Ciągników (SiC)
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Politechnika Warszawska

02-524 Warszawa,

ul. Ludwika Narbutta 84


Sekretariat studiów podyplomowych
„Nowa mobilność”:

tel. +48 723 021 976
e-mail: nowa.mobilnosc.simr@pw.edu.pl


Kierownik studiów podyplomowych
„Nowa mobilność”:

pokój 0.11h

dr inż. Ireneusz Krakowiak

tel. (22) 234 87 88

e-mail: nowa.mobilnosc.simr@pw.edu.pl

 
Rada programowa
studiów podyplomowych „Nowa mobilność”:

 1. prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz – przewodniczący,
  dziekan Wydziału SiMR PW,
 2. dr hab. inż. Jacek Dybała, profesor uczelni PW,
  prodziekan ds. promocji i rozwoju Wydziału SiMR PW,
 3. dr hab. inż. Piotr Orliński, profesor uczelni PW,
  kierownik Zakładu Silników Spalinowych IPIMR PW,
 4. Maciej Mazur,
  prezes Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych,
 5. Łukasz Witkowski,
  v-ce prezes Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych,
 6. dr inż. Piotr Piórkowski, profesor uczelni PW,
  kierownik Zakładu Napędów Wieloźródłowych IPIMR PW,
 7. dr inż. Ireneusz Krakowiak – kierownik studiów podyplomowych,
  z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych IPIMR PW.
Lista osób współpracujących
Opłaty

Terminy dokonywania opłat:

 • I semestr – 14 dni po podpisaniu umowy/rozpoczęcia zajęć
 • II semestr – 30 dni przed rozpoczęciem semestru

Opłata za uczestnictwo w edycji (2 semestry):

 • wysokość opłaty jednorazowej: 12000 zł
 • wysokość opłaty semestralnej: 6000 zł
Rejestracja
Folder informacyjny

  

Technika i mechatronika pojazdów samochodowych

Ogólna charakterystyka:

W ramach studium przedstawione będą trzy podstawowe grupy przedmiotów związanych z: budową, zasadą działania i eksploatacją układów mechanicznych i mechatronicznych pojazdów, oceną stanu technicznego i przyczyn wystąpienia uszkodzenia.

Tematyka studium podyplomowego jest zgodna z wymogami dotyczącymi studiów podyplomowych w zakresie przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć).

Informacje dodatkowe:

 • Czas trwania: 3 semestry, 15 zjazdów, łącznie 368 godzin
 • Zasady naboru: Przyjęcia w kolejności zgłoszeń. W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1. lub 2. stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).
 • Termin zgłoszeń: do pierwszego zjazdu Studiów Podyplomowych (ostatni weekend października)

Więcej informacji ⇒

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: