Praktyki i praca

Dział pod redakcją Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich.

I. Informacje podstawowe
 • Praktyki należy odbyć w czasie trwania studiów inżynierskich (praktyka zawodowa) oraz w czasie trwania studiów magisterskich (praktyka dyplomowa).
 • Opiekunem praktyki zawodowej jest Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich, natomiast opiekunem praktyki dyplomowej jest Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych odpowiedniego Instytutu.
 • Wytyczne zaliczania praktyki dyplomowej można uzyskać od Zastępcy Dyrektora ds. Dydaktycznych odpowiedniego Instytutu.
 • Odbycie praktyki zawodowej jest obowiązkiem każdego studenta, i każdy student jest zobowiązany do samodzielnego zorganizowania swoich praktyk.
 • Studencka praktyka zawodowa zgodnie z wytycznymi Rektora PW odbywa się w firmie, której działalność związana jest tematycznie z Inżynierią Mechaniczną.
 • Praktyka zawodowa trwa 28 dni (20 dni roboczych) i jest wydłużana o każdy dzień w przypadku, gdy w okresie uczestnictwa w praktyce są święta lub inne dni wolne.
 • Najlepszym terminem odbywania praktyk jest okres wakacyjny od 1 lipca do 31 sierpnia.
 • Poprawnie wypełnione sprawozdanie z praktyki zawodowej musi zostać złożone do końca sesji jesiennej, gdyż niedopełnienie tego obowiązku skutkuje niezaliczeniem przedmiotu „Praktyka Zawodowa” we właściwym czasie i rejestracją warunkową.
II. Sposób postępowania i dokumenty do pobrania (praktyka zawodowa)

1) osobiste złożenie podania na formularzu dostępnym na stronie SiMR do Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich (pokój 2.8c)

2) po podpisaniu podania przez pełnomocnika, osobiste złożenie podania do Pani Moniki Ambroziak (pokój 0.5). PROSZĘ PAMIĘTAĆ O OPŁACENIU SKŁADKI NNW NA PW https://www.ca.pw.edu.pl/Kwestor/Dzial-Plac/Ubezpieczenia/Ubezpieczenie-NNW. 

 • Studenci, którzy chcą się ubezpieczyć, powinni uiścić jednorazową opłatę (56 zł – składka roczna) w kasie Banku Pekao S. A. przy ul. Noakowskiego 18. UWAGA: należy zachować dowód wpłaty składki i przedłożyć p. Monice Ambroziak potwierdzenie dokonania opłaty. 
 • Albo opłacić składkę przelewem na konto: 71 1240 1053 5111 8100 0010 0091, z tytułem: imię, nazwisko, nr indeksu, Wydział SiMR, wpłata dotyczy ubezpieczenia NNW.
  UWAGA: należy przedłożyć p. Monice Ambroziak potwierdzenie dokonania przelewu.

3) po około 2 tygodniach od złożenia do Pani Moniki Ambroziak podania należy się spodziewać sporządzonej umowy/porozumienia między Wydziałem SiMR a Firmą w trzech kopiach (po jednej dla Studenta, Firmy, i Wydziału SiMR), które powinny zostać podpisane przez Studenta, i przedstawiciela Firmy.

4) po 4-ech tygodniach praktyk proszę niezwłocznie dostarczyć komplet dokumentów do Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich: 

III. Możliwe sposoby odbywania praktyk (praktyka zawodowa)

1) 28-mio dniowa praktyka w zakładzie pracy (Firmie), gdzie student wykonuje powierzone mu obowiązki (sposób postępowania opisany w punkcie II.)

2) 28-mio dniowa praktyka w zakładzie MZA (Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.), która przygotowuje indywidualną umowę z Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych (inny sposób postępowania niż opisany w punkcie II.). Po wykonanej praktyce należy złożyć sprawozdanie z praktyk do Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich.

2) Biuro Karier PW https://www.bk.pw.edu.pl/

3) Zaliczenie praktyki na podstawie 3 miesięcznego zatrudnienia/odbycia stażu (inny sposób postępowania niż opisany w punkcie II.)

4) Możliwe jest odbycie praktyki studenckiej na Wydziale SiMR (np. wykonanie stanowiska laboratoryjnego, opracowanie ćwiczenia, wykonanie projektu, itp.), jeżeli znajdzie się opiekun (sposób postępowania opisany w punkcie II., gdzie Firmą jest Wydział SiMR PW, reprezentowaną przez Opiekuna).

5) Zaliczenie praktyki na podstawie prowadzenia działalności gospodarczej związanej z Inżynierią Mechaniczną (inny sposób postępowania niż opisany w punkcie II.)

 

 

IV. Współpraca z "Przemysłem" ws. praktyk

1) Praktyka jest formą nauki, a nie pracy zawodowej, więc firmy ponoszą koszt związany z organizacją nauki dla studentów. Firmy są gotowe zainwestować w praktykantów, ponieważ są zainteresowane zatrudnieniem na etat ambitnych, zdolnych, i pracowitych praktykantów.

2) Wnioski i CV o praktykę do danej firmy należy składać zgodnie z procedurami danej firmy.

3) W okresie marca/kwietnia na platformie MS Teams odbywa się spotkanie studentów Wydziału SiMR PW z przedstawicielami przemysłu zainteresowanych udzieleniem praktyk.

4) W okresie listopada na Wydziale SiMR odbywają się Targi Pracy:

Strony w dziale: