Stypendium Fundacji Politechniki Warszawskiej

Zarząd Fundacji Politechniki Warszawskiej podjął decyzję o uruchomieniu naboru wniosków do V edycji stypendiów Fundacji Politechniki Warszawskiej z Funduszu Stypendialnego im. Adama i Haliny Stepkowskich – darczyńców i fundatorów Funduszu.

Głównym celem naboru jest wyróżnienie najzdolniejszych i najaktywniejszych studentów Politechniki Warszawskiej.

Dziekan Wydziału może wskazać jednego studenta/studentkę ostatniego roku studiów inżynierskich lub ostatniego roku studiów magisterskich do grona kandydatów nominowanych do przyznania stypendium w roku akademickim 2023/2024.

Z grona zgłoszonych kandydatów powołana przez Zarząd Fundacji Politechniki Warszawskiej Kapituła Funduszu wyłoni trzech stypendystów Funduszu.

Wysokość każdego z przyznanych stypendiów w roku akademickim 2022/2023 wynosić będzie 20 000 zł. Stypendia zostaną wypłacone jednorazowo w pełnej kwocie.

Kandydaci do stypendium powinni:

  • osiągać bardzo dobre wyniki w nauce;
  • posiadać znaczące osiągnięcia badawcze, innowacyjno-wdrożeniowe, kulturalne, sportowe lub inne wyróżniające nominowanych z grona studentów;
  • trudna sytuacja losowa lub materialna nominowanych, która uniemożliwiłaby nominowanym kontynuację studiów na stopniu magisterskim lub doktoranckim może być dodatkowym czynnikiem do przyznania stypendium.

Podpisane przez studenta/studentkę wnioski na załączonym formularzu prosimy składać w Biurze Obsługi Studiów (pokój 0.5) w terminie do 6.11.2023. Prosimy nie wysyłać wniosków samodzielnie do Fundacji Politechniki Warszawskiej. Na podstawie złożonych wniosków Dziekan Wydziału wskaże jednego kandydata z Wydziału SiMR.

Strony w dziale:

Strony w dziale: