Praca dyplomowa

 

Procedura obiegu karty pracy dyplomowej

Przygotowanie karty pracy dyplomowej następuje po zgłoszeniu się dyplomanta do wybranego przez siebie nauczyciela akademickiego i ustaleniu tematu pracy dyplomowej.

Procedura postępowania:
1. Promotor wypełnia kartę pracy dyplomowej korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej Wydziału SiMR.
2. Promotor i dyplomant podpisują wypełnioną kartę pracy dyplomowej.
3. Dyplomant składa 1 egz. karty pracy dyplomowej w:

 • Sekretariacie Instytutu Pojazdów i Maszyn Roboczych (studenci wszystkich kierunków i specjalności, studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych, polsko- i angielskojęzycznych, oprócz studentów specjalności WKPI),
 • Sekretariacie Instytutu Podstaw Budowy Maszyn (wyłącznie studenci specjalności WKPI).

4. Karta pracy dyplomowej jest podpisywana przez:

 • Z-cę Dyrektora ds. Dydaktycznych IPiMR, dra inż. Ireneusza Krakowiaka (studenci wszystkich kierunków i specjalności, studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych, polsko- i angielskojęzycznych, oprócz studentów specjalności WKPI),
 • dra hab. inż. Piotra Żacha, prof. uczelni (wyłącznie studenci specjalności WKPI).

5. Karta pracy dyplomowej jest archiwizowana w Instytucie, w którym została złożona.
6. Istnieje możliwość przesłania do promotora i dyplomanta, na adres poczty w domenie pw.edu.pl, zeskanowanej karty pracy dyplomowej z podpisem odpowiedniej osoby wskazanej w pkt. 4.

Elektroniczne archiwum prac dyplomowych (APD)

Instruktaż dotyczący wprowadzania niezbędnych danych i pracy dyplomowej do systemu APD (elektronicznego archiwum prac dyplomowych):

Forma i zawartość pracy dyplomowej
 

1. Układ pracy

Praca powinna mieć logiczny układ (zgodny z tytułem) i zawierać następujące części składowe:

 • Strona tytułowa. / Prowadzący / Konsultant powinna być stosownie zmodyfikowana, gdy nie wszystkie w/w osoby są zaangażowane w wykonanie pracy.
 • Oświadczenie autora (tylko elektronicznie w APD)
 • Słowa kluczowe, ustalone razem z prowadzącym pracę. Należy podać co najmniej 3-4 słowa kluczowe, przy czym jedno słowo kluczowe może być złożone z kilku wyrazów. Słowa kluczowe należy podawać w ten sposób, aby umożliwiły one odnalezienie problemu rozwiązywanego w pracy, np.:
  1. Transport bliski, 2. Suwnica bramowa, 3. Projekt konstrukcji nośnej,
  4. Wytrzymałość zmęczeniowa.
 • Streszczenie w języku polskim i jego odpowiednik w języku obcym.
 • Praca napisana w języku obcym powinna zawierać obszerne streszczenie
  (2 strony) w języku polskim.
 • Spis treści. W pracy zespołowej należy zaznaczyć udział każdego wykonawcy w opracowaniu każdego rozdziału.
 • Wstęp i cel pracy, zawierający krótki opis postawionego zadania, sposobu jego rozwiązania.
 • Przegląd aktualnego stanu wiedzy, dotyczącego zadania realizowanego w pracy dyplomowej.
 • Główna część pracy, zawierająca założenia, rozwiązanie i omówienie wyników.
 • Podsumowanie pracy i ewentualne wnioski
 • Spis literatury (wykorzystywanych źródeł)
 • Rysunki (dot. projektów).

 2. Format pracy

Praca powinna być napisana w sposób jednolity w zakresie:

 • Stosowanej czcionki i interlinii.*
 • Podział tekstu na akapity ułatwia jego czytanie. Można stosować odpowiednie wyróżnienie akapitu.*
 • Numeracji rozdziałów i podrozdziałów z wyraźnym podkreśleniem ważności rozdziałów głównych.
 • Numeracji i podpisów pod rysunkami (każdy rysunek, szkic, zdjęcie, wykres itp. jest rysunkiem): wygodnie jest numerować rysunki według rozdziałów, np. dla rozdz. 1 stosuje się numery Rys. 1.x, dla rozdz. 2. – Rys. 2.x, itp. (rysunki podpisuje się na dole).
 • Tabel i ich opisu: podobnie do numeracji rysunków (tytuł tabeli umieszcza się nad tabelą).
 • Odstępów pomiędzy tekstem, a rysunkami i tabelami (1 interlinia).
 • Numeracji wzorów.
 • Przestrzegania praw autorskich* – według reguł podawanych w ramach szkolenia bibliotecznego.

 * Zgodnie z ujednoliconymi wymogami edytorskimi dla prac dyplomowych w Politechnice Warszawskiej (punkt 4.poniżej).

3. Uwagi dodatkowe

 • W celu łatwiejszego czytania pracy należy stosować podział tekstu na akapity, które można zaznaczać poprzez wcięcie lub odstęp*. Wskazane jest również obustronne wyrównanie tekstu.
 • Podpisy rysunków i tabel mogą być wykonane czcionką mniejszą*, dla łatwiejszego odróżnienia od tekstu zasadniczego.
 • Należy pamiętać, ze każdy rysunek powinien mieć odniesienie i ewentualnie dokładniejszy opis w tekście. Czytający pracę powinien wiedzieć, że poparciem określonego fragmentu tekstu jest rysunek – ułatwia to m.in. odnajdywanie oznaczeń, wymiarów, itp.
 • Praca powinna być pisana w formie bezosobowej, charakterystycznej dla opracowań i raportów.
 • Należy zwracać uwagę na stosowanie terminologii technicznej, zgodnej z Polskimi Normami, oraz jednostek zgodnych z układem SI.

 * Zgodnie z ujednoliconymi wymogami edytorskimi dla prac dyplomowych w Politechnice Warszawskiej (punkt 4.poniżej).

4. Jednolite wymogi edytorskie dla prac dyplomowych w Politechnice Warszawskiej

Od dnia 8 IX 2016 r. na wszystkich wydziałach PW obowiązują jednolite wymogi edytorskie dotyczące prac dyplomowych. Dotyczą one następujących aspektów:

 • Okładki
 • Strony tytułowej
 • Układu pracy
 • Zasad redagowania pracy

Szczegółowe informacje podane są w zarządzeniu nr 4/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej wraz z załącznikami.

 
Procedura przygotowania pracy dyplomowej do obrony

Proces przygotowania prac dyplomowych regulują zarządzenia Rektora PW oraz Regulamin Studiów w Politechnice Warszawskiej:

Proces przygotowania do obrony prac dyplomowych – zasady postępowania uczestników procesu:

 1. Student na 4 roku ma obowiązek przekazania poprzez system informatyczny pracy dyplomowej do promotora, w terminie najpóźniej na 3 tygodnie przed końcem semestru w przypadku pracy inżynierskiej lub licencjackiej oraz do ostatniego dnia przed rozpoczęciem okresu rejestracyjnego w przypadku pracy magisterskiej.   

Pozostali studenci na 4 tygodnie przed planowaną datą obrony przekazują do Biura Obsługi Studiów pierwszą stronę swojej pracy lub kartę pracy dyplomowej w wersji elektronicznej na adres: monika.ambroziak@pw.edu.pl,

 1. Biuro obsługi studiów niezwłocznie dokonuje wprowadzenia otrzymanych danych do systemu USOS APD.
 2. Praca dyplomowa musi spełniać wymogi edytorskie określone w zarządzeniu nr 4/2022 Rektora PW z dnia 27/01/2022 r. w sprawie ujednolicenia wymogów edytorskich prac dyplomowych. W szczególności:
  - strona tytułowa,

  - streszczenie w języku polskim i angielskim (1 strona każde), zawierające tytuł pracy, słowa kluczowe
 3. Po zaakceptowaniu przez promotora w trakcie konsultacji ostatecznej postaci pracy dyplomowej student loguje się do systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) (https://apd.usos.pw.edu.pl, login i hasło takie jak w USOSWeb) i wprowadza informacje o pracy: tytuł w języku angielskim, streszczenia i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim następnie pobiera stronę tytułową pracy dyplomowej (ikona „Karta pracy”) i zatwierdza Oświadczenie dotyczące samodzielnego wykonania pracy dyplomowej) oraz przesyła do systemu APD wszystkie pliki pracy (w formacie pdf), tj. tekst pracy ze stroną tytułową pobraną z APD i ewentualne pliki dodatkowe (maksymalnie 3 pliki). Następnie student w systemie APD, przekazuje pliki pracy do zatwierdzenia promotorowi i powiadamia go bezpośrednio lub elektronicznie.
 4. Promotor loguje się do serwisu APD (https://apd.usos.pw.edu.pl, login i hasło takie jak w USOSWeb) i weryfikuje dane pracy wprowadzone przez studenta oraz sprawdza, czy wersja pracy wprowadzona do systemu APD jest identyczna z wersją zatwierdzoną podczas konsultacji. W razie stwierdzenia niezgodności promotor przekazuje pracę studentowi do poprawy.
 5. Jeżeli promotor nie ma zastrzeżeń co do zawartości umieszczonych w systemie APD plików pracy oraz wprowadzonych danych, powinien bezzwłocznie zaakceptować pracę w serwisie APD. Pozwala to równocześnie na przesłanie pliku pracy do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) w celu dokonania kontroli antyplagiatowej i wydrukowania raportu. Następne kroki procedury mogą być wykonywane dopiero po zaakceptowaniu pracy przez promotora w APD.
 6. Od 1 marca 2022 studenci nie składają wersji drukowanej pracy dyplomowej.
  Uwaga: W wypadku, gdy modyfikacji wymaga wersja cyfrowa, wymiany pliku w systemie APD można dokonać za pośrednictwem Biura Obsługi Studiów (BOS), po uzyskaniu pisemnej zgody prodziekana do spraw nauczania.
 7. Zgodnie z obowiązującymi od roku akademickiego 2023/2024 Regulaminem studiów w PW, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od przekazania pracy promotor sporządza opinię w sprawie akceptacji pracy i proponuje ocenę pracy. Pozytywna opinia promotora jest warunkiem niezbędnym do uznania pracy dyplomowej za złożoną (§ 30 ust. 1a Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej). Student po zaakceptowaniu pracy przez promotora powinien niezwłocznie powiadomić e-mailem o chęci obrony w najbliższym terminie.
 8. Biuro obsługi studiów sprawdza, czy student wypełnił wszystkie wymogi określone w programie kształcenia. W razie pomyślnego wyniku tej weryfikacji dziekan podejmuje decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego oraz wyznacza recenzenta. Egzamin dyplomowy powinien się odbyć w terminie nieprzekraczającym 30 dni roboczych od daty tej decyzji, nie licząc określonych przez Rektora PW w harmonogramie roku akademickiego dni wolnych od zajęć.
 9. Bezzwłocznie po podjęciu przez dziekana decyzji o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego BOS wprowadza do systemu USOS dane wyznaczonego recenzenta pracy. Jako drugiego recenzenta określa się promotora pracy. Powoduje to automatyczne wygenerowanie wiadomości poczty elektronicznej, powiadamiających te osoby o konieczności sporządzenia recenzji o pracy.
 10. Przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej student jest zobowiązany do zweryfikowania w systemie USOSweb poprawności danych osobowych oraz danych w suplemencie do dyplomu, a także do złożenia oświadczenia w przedmiocie udzielenia licencji PW. W USOSweb student wypełnia wniosek o wydanie dyplomów i suplementów, a na tej podstawie naliczają się opłaty za te dokumenty widoczne w zakładce rozliczenia.
 11. Recenzenci pracy logują się do APD (https://apd.usos.pw.edu.pl) i przez kliknięcie w tytuł pracy w zakładce Zadania na formularzu użytkownika, a następnie w ikonę kartki, umieszczoną przy swoim nazwisku, uzyskują możliwość wpisania do systemu APD recenzji. Po zakończeniu wpisywania treści recenzji należy ją zatwierdzić. Czynności te powinny być wykonane nie później niż na 3 dni robocze przed terminem egzaminu dyplomowego.
 12. Po sporządzeniu i zatwierdzeniu opinii promotora oraz recenzji, praca uzyskuje status pracy gotowej do obrony. Informację o terminie egzaminu dyplomowego student uzyska poprzez USOS APD.
 13. Biuro obsługi studiów wykonuje pozostałe czynności związane z przygotowaniem pracy do obrony i organizacją egzaminu dyplomowego.
 14. Elektroniczna karta obiegowa jest generowana przez Biuro Obsługi Studiów.
 15. W celu odbioru dyplomu należy kontaktować się z Działem Ewidencji Studentów (DES) w Gmachu Głównym, ul. Pl. Politechniki 1, pokój 114.

Suplement dyplomu

Suplement jest to część B dyplomu, czyli dokument wydawany razem z dyplomem (część A) inżynierskim lub magisterskim na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Suplement jest dokumentem wydawanym od 1 stycznia 2005 roku przez uczelnie do dyplomu ukończenia szkoły wyższej.   Suplement opisuje rodzaj, poziom, treść i status ukończonych studiów przez absolwenta. Zawarte są w nim również informacje o: absolwencie, uczelni, wydziale, poziomie wykształcenia, treści studiów i osiągniętych wynikach, uprawnieniach absolwenta. W suplemencie mogą się znaleźć dodatkowe informacji o absolwencie dowartościowujące jego wykształcenie (wydane publikacje, zdobyte stypendia poza socjalnym, odbyte praktyki, wyjazdy zagraniczne, działalność w organizacjach studenckich, itp.).

Suplement jest sporządzany w języku ojczystym i obcym (angielski), jeśli absolwent wyrazi taką chęć. Warunkiem otrzymania odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy jest: złożenie pracy dyplomowej w systemie APD zawierającej tytuł i streszczenie tej pracy w języku polskim i angielskim (streszczenie ok. 2 str.) oraz zamówienie wybranej liczby sztuk suplementu w systemie APD.  Za te dokumenty widnieją w UsosWeb naliczenia.

Uwaga! Suplement nie jest wydawany wstecz.

Tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych (oraz przejściowych) dostępne są na podstronach instytutów wchodzących w skład struktury wydziału:

Terminy obron i składania prac dyplomowych
Wzory dokumentów i formularze
Zestawy pytań obowiązujących na egzaminie dyplomowym

 


Source URL: https://simr.pw.edu.pl/strona/studenci/993-prace-dyplomowe