Mechanika i budowa maszyn

Specjalność mechanika i budowa maszyn dla kierunku inżynieria mechaniczna studiów II stopnia oferuje przyszłym magistrom inżynierom wykształcenie w zakresie:

 • projektowania maszyn budowlanych, maszyn drogowych oraz dźwignic w zakresie układów napędowych i sterujących oraz konstrukcji nośnych,
 • bezpieczeństwa użytkowania maszyn roboczych - zwłaszcza dźwignic,
 • logistyki eksploatacji maszyn roboczych,
 • interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów inżynierskich,
 • budowy i rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych aktualnie w nadwoziach pojazdów,
 • technologii produkcji, eksploatacji i tendencji rozwojowych obserwowanych w przemyśle samochodowym,
 • zaawansowanych metod obliczeniowych służących do symulacji numerycznej zachowania konstrukcji inżynierskich,
 • współczesnych narzędzi komputerowego wspomagania projektowania stosowanych do  modelowania i obliczeń wytrzymałościowych struktur nośnych nadwozi i ich elementów,
 • zagadnień dotyczących mechaniki ruchu pojazdów, a szczególnie przyspieszania, hamowania, ruchu krzywoliniowego i drgań,
 • modelowania i symulacji komputerowej zjawisk zachodzących w ruchu pojazdów,
 • projektowania pojazdów oraz ich zespołów układu napędowego, podwozi i nadwozi z wykorzystaniem komputerowych programów inżynierskich
 • zagadnień dotyczących bezpieczeństwa ruchu pojazdów, a w szczególności systemów bezpieczeństwa czynnego,
 • zagadnień dotyczących badań stanowiskowych i trakcyjnych pojazdów,
 • zagadnień związanych z rzeczoznawstwem samochodowym, w tym z problematyką rekonstrukcji przebiegu wypadku drogowego,
 • zagadnień dotyczących budowy, projektowania, eksploatacji tłokowych silników spalinowych i ich elementów,
 • stosowania materiałów eksploatacyjnych w motoryzacji,
 • planowania i prowadzenia badań empirycznych i symulacyjnych dotyczących silników spalinowych,
 • zasad eksploatacji oraz diagnostyki silników spalinowych,
 • zagadnień dotyczących budowy, eksploatacji układów oczyszczania spalin, a w szczególności reaktorów katalitycznych oraz filtrów cząstek stałych,
 • definiowania, identyfikowania i charakteryzowania cech konstrukcyjno-technologiczne projektowanych struktur mechanicznych,
 • analizowania oraz formułowania merytorycznego opracowywanej tematyki i na tej podstawie proponowanie możliwie najlepszych rozwiązań,
 • umiejętności interpretowania zagadnień związanych z realizowanym projektem,
 • umiejętności opracowania i zaprezentowania proponowanych rozwiązań,
 • nowoczesnych metod i narzędzi komputerowych CAD/CAM/CAE do projektowania pojazdów, maszyn roboczych i innych urządzeń mechanicznych,
 • wykorzystywania wspomagania komputerowego metod i technik wytwarzania w projektowaniu technologicznym, a w szczególności obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • technik inżynierii odwrotnej w procesie projektowania,
 • akwizycji danych w procesach skanowania, tworzenia modeli parametrycznych i druku 3D.

Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności w zakresie konstruowania oraz planowania i nadzoru eksploatacji maszyn roboczych, pojazdów i innych urządzeń oraz w zakresie oceny bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania. Będą uzbrojeni w uniwersalne kompetencje zawodowe oraz biegłą umiejętność posługiwania się narzędziami komputerowymi. Ponadto będą świadomi swojej roli społecznej, jaką mają spełniać w swoim otoczeniu, a także uzyskają kwalifikacje do organizowania środowiska pracy zawodowej.

Opanowana przez nich wiedza umożliwia projektowanie części i podzespołów maszyn oraz samych maszyn jak również projektowania ich modernizacji.

W rejonie Warszawy mieszczą się ośrodki. naukowo-badawcze branży maszyn roboczych, samochodowej i kolejowej oraz wiele firm produkcyjnych i usługowych związanych z transportem drogowym i szynowym, ponadto duże zakłady transportu publicznego (autobusy, tramwaje i metro). Wszystkie te firmy i instytucje są potencjalnym miejscem pracy dla magistrów inżynierów ‒ absolwentów tej specjalności.

Koncentracja firm motoryzacyjnych w województwie mazowieckim, lubelskim oraz w południowej części kraju, z wyszczególnieniem regionu bielskiego oraz na terenie województwa śląskiego, pozwala absolwentom tej specjalności na podejmowanie pracy w dużych zakładach produkujących samochody lub ich podzespoły, przedsiębiorstwach transportowych, przedstawicielstwach koncernów samochodowych, a także małych firmach usługowych szeroko rozumianego zaplecza technicznego motoryzacji. Ponadto absolwenci tej specjalności są bardzo dobrze przygotowani do pracy w krajowych instytutach naukowo-badawczych związanych z motoryzacją (np. ITS, PIMOT, IBiRM BOSMAL).


Source URL: https://simr.pw.edu.pl/strona/kandydaci-kierunki-studiow-informacje-ogolne-ii-stopnia-stacjonarne-inzynieria-mechaniczna-1