Deklaracja dostępności

 

Politechnika Warszawska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pw.edu.pl.

Politechnika Warszawska jest w trakcie realizacji projektu „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”. W ramach Zadania nr 6 „Poprawienie dostępności narzędzi informatycznych wykorzystywanych w PW” przygotowana zostanie nowa Strona Główna oraz szablony stron dla pozostałych jednostek, które będę spełniały wymagania ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zgodnie z harmonogramem projektu Zadanie nr 6 zostanie zakończone do końca 2021 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

Data publikacji strony internetowej: 2013

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Aktualnie trwają prace nad pełnym dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

  • Część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
  • Niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu,
  • Niektóre elementy strony nie wyświetlają się prawidłowo na urządzeniach mobilnych,
  • Niektóre elementy strony nie są dostępne cyfrowo,
  • Niektóre elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie / karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym,
  • Strona może posiadać tzw. krótkie linki (bez informacji o ich celu w nazwie),
  • Strona posiada linki wyróżniane tylko podkreśleniem,
  • Strona nie posiada odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono 21 października 2020 roku

Deklarację aktualizowano 8 lutego 2022 roku

Deklarację sporządzono i aktualizowano na podstawie samooceny.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

- Łukasz Specjalski, Biuro Obsługi Informatycznej

- Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy kierować do Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Gmach Samochodów i Ciągników (SiC) Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych zlokalizowany jest przy jednokierunkowej ul. Narbutta 84 w Warszawie. W odległości ok. 300 m od budynku znajdują się przystanki autobusowe Łowicka 1 i Łowicka 2, najbliższy przestanek tramwajowy to Rakowiecka- Sanktuarium 03 i 04, najbliższa stacja metra „Pole Mokotowskie” oddalone jest od budynku o ok. 1 km. Na chodniku przy ul. Narbutta 84 wyznaczone są dwa miejsca postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Wydział posiada parking, korzystanie z niego wymaga zgody Dziekana.

Wejście główne do budynku nie jest poprzedzone ogrodzeniem, prawe drzwi wejściowe posiadają pochylnie i są przystosowane do poruszania się na wózkach.  Drzwi są przeszklone, nie posiadają kontrastowych oznaczeń dla osób słabowidzących. Jesteśmy w trakcie przygotowywania wniosku do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zalecenia konserwatorskie dla takich oznaczeń. Do budynku prowadzą również dwa wejścia boczne, od ul. Fałata, niedostępne dla gości i od strony parkingu dostępne dla użytkowników parkingu, wejścia te nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Gmach SiC jest budynkiem składającym się z 5 kondygnacji naziemnych i 1 podziemnej, w budynku są trzy klatki schodowe: pośrodku, po prawej i po lewej stronie.  W przestronnym przedsionku znajduje się winda. Wejście do windy jest oznakowane w sposób kontrastowy. Windą można dostać się na wszystkie 4 piętra. Przyciski tablicy w windzie mają oznaczenia językiem brajla. Przyciski tablicy przyzywowej windy mają oznakowanie dotykowe graficzne. Winda nie jest wyposażona w funkcję informacji głosowej.
Na parterze i 1 piętrze zlokalizowanych jest 7 szt. platform przyschodowych, którymi można dostać się do laboratoriów, sal wykładowych i szatni studenckiej. Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu barierą mogą być poręcze zlokalizowane tylko po jednej stronie schodów. Do pomieszczeń, do których prowadzą schody można dostać się również za pomocą schodołaza i przenośnych najazdów. Korzystanie z platform, najazdów oraz schodołaza wymaga obsługi pracownika działu administracyjno-gospodarczego.  Pracownika służącego pomocą można znaleźć na portierni po lewej stronie od wejścia głównego do budynku.

Wszystkie schody zostały oznaczone kontrastowym kolorem, podobnie jak szklane drzwi wewnątrz budynku i przeszklone ściany. Korytarze oraz przedsionki przed salami są przestronne i nie stanowią bariery dla osób poruszających się na wózkach. Poza trzema laboratoriami zlokalizowanymi w przyziemiu budynku, do wszystkich sal i laboratorium można dotrzeć za pomocą windy, platform przyschodowych, najazdów.  W salach i laboratoriach znajdują się miejsca przeznaczone dla osób na wózkach. Barierą w salach audytoryjnych będzie różnica poziomów podłogi, brak pochylni i poręczy.

Na drugim piętrze, przy prawej klatce schodowej, znajduje się ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością.