Programy międzynarodowe

Pełnomocnik dziekana

Dr inż. Arkadiusz Hajduga, prof. uczelni

Pokój 0.11J

E-mail: arkadiusz.hajduga@pw.edu.pl

Tel.: (22) 234 87 68

Erasmus+

ERASMUS+ jest to unijny program edukacyjny, który powstał z myślą o umożliwianiu mobilności edukacyjnej, wymianie dobrych praktyk i tworzeniu partnerstw strategicznych. Program Erasmus+ zapewnia wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń w Europie.

W praktyce oznacza to, że w ramach programu możliwa jest zagraniczna mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (studia, praktyki, szkolenia, wolontariat) uczniów, studentów, kadry dydaktycznej i pracowników administracyjnych. Program wspiera budowę partnerstw pomiędzy szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami oraz organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Studenci mogą w ramach programu, na każdym stopniu studiów, zrealizować 12 miesięczną mobilność w tym wyjechać na część studiów do partnerskich uczelni i/lub odbyć praktyki w instytucjach, firmach i organizacjach w krajach europejskich.

Obecnie Wydział SiMR ma podpisane umowy z następującymi  uczelniami:

 1. Universiteit Antwerpen, Belgia
 2. DTU - Technical University of Denmark, Dania
 3. INSA Centre Val de Loire, Francja
 4. Université de Franche-Comté, Francja
 5. Université des Sciences et Technologies de Lille (Lille I), Francja
 6. National Technical University of Athens, Gracja
 7. Universidad Deusto, Hiszpania
 8. Universidad de Cantabria, Hiszpania
 9. Universidad de Málaga, Hiszpania
 10. Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Litwa
 11. Fachhochschule Köln, Niemcy
 12. Rheinisch Westfälische Technische Hochschule Aachen, Niemcy
 13. Technische Universität Braunschweig, Niemcy
 14. Fachhochschule Ingolstadt, Niemcy
 15. Technische Universität Berlin, Niemcy
 16. Bergische Universität Gesamthochschule Wuppertal, Niemcy
 17. Universidade Nova de Lisboa, Portugalia
 18. Universidade de Lisboa, Portugalia
 19. Universitatea din Bacau ,,Vasile Alecsandri”, Rumunia
 20. Istambul Technical University, Turcja
 21. Istanbul Universitesi, Turcja
 22. Kocaeli University, Turcja
 23. Gazi Universitesi, Turcja
 24. Dicle University, Turcja
 25. Erzurum Technical University, Turcja
 26. Firat (Euphrates) University, Turcja
 27. Politecnico di Torino, Włochy
 28. Politecnico di Milano, Włochy
 29. University of Ferrara, Włochy

W przypadku wyjazdu na studia rekrutacja obywa się w lutym/marcu każdego roku, gdzie dokładny termin zostanie ogłoszony na stronie Wydziału, poprzez system USOS.

W przypadku wyjazdu na praktyki rekrutacja trwa przez cały rok na bieżąco w miarę potrzeb.

Organizowane są również spotkania informacyjne których terminy ogłaszane są na stronie Wydziału

Athens

Program ATHENS został utworzony w roku 1997 z myślą o międzynarodowej wymianie studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz o ich udziale we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Turcji, Węgier i Włoch.

Sesje Programu ATHENS odbywają się dwa razy do roku: w marcu i w listopadzie. Każda z nich obejmuje 2 obowiązkowe części: 5-dniowy intensywny kurs (30 godzin) oraz program kulturalny (10-15 godzin). Na zakończenie każdej sesji instytucja goszcząca oficjalnie uznaje/ocenia wykonane prace uwzględniając wyniki zorganizowanego przez siebie egzaminu, ocenionego zgodnie z właściwym dla tej uczelni systemem oceniania. Za każdą sesję można uzyskać 2-3 punkty ECTS.

Uczestnictwo w sesji ATHENS jest bezpłatne. Koszty podróży oraz utrzymania studenci pokrywają we własnym zakresie.

Szczegółowe informacje o programie ATHENS ⇒

 

Inne programy

ENHANCE

Celem ENHANCE jest stworzenie systemowej, strukturalnej i trwałej współpracy między uczelniami konsorcjum, która doprowadzi do wypracowania nowych rozwiązań wykraczających poza dotychczasowe modele współpracy:
•    wprowadzenie na szeroką skalę innowacyjnych metod kształcenia,
•    ułatwienie studentom wyboru przedmiotów z oferty uczelni partnerskich,
•    stworzenie systemu wspierającego mobilność społeczności akademickiej,
•    ograniczenie barier biurokratycznych we współpracy uczelni partnerskich.
Jednym z głównych celów Konsorcjum jest zwiększenie mobilności w zrzeszonych uczelniach, wspieranie tożsamości europejskiej i umożliwienie studentom oraz naukowcom współpracy w europejskim środowisku naukowym. W centrum tej inicjatywy znajduje się rozwój europejskich ścieżek edukacyjnych ENHANCE, tj. systemu wspólnych celów i efektów nauczania, narzędzia do mapowania przedmiotów i kompetencji, które umożliwia studentom wybór kursów z ofert edukacyjnych wszystkich instytucji partnerskich, gwarantując automatyczne ich rozpoznawanie. Przewiduje się, że w dłuższej perspektywie umożliwi to studentom wybór możliwości kształcenia niezależnie od tego, na której uczelni i na jaki stopień studiów są zapisani. Studenci będą mogli wybrać kurs w jednej z instytucji partnerskich ENHANCE, który odpowiada efektom uczenia się zdefiniowanym na ich macierzystej uczelni dla ich stopnia i zarejestrować się na ten kurs na takich samych warunkach, jak studenci z danej jednostki. Nie przewiduje się potrzeby prowadzenia selekcji ze strony uczelni macierzystej, oddzielnej rejestracji w uczelni przyjmującej ani żadnych innych dodatkowych procedur stanowiących dodatkową barierę. Uzyskane punkty ECTS zostaną automatycznie przeniesione do akt studiów studenta i będą uznawane przy wydawaniu dyplomu ukończenia studiów. W zamierzeniu ma to oprowadzić do zindywidualizowanych, innowacyjnych i wspólnych programów nauczania na poziomie inżynierskim i magisterskim.
Konsorcjum europejskich uczelni technicznych ENHANCE (European University of Technology Alliance) składa się z 10 czołowych europejskich uczelni technicznych:
•    Politechniki w Berlinie (Technische Universität Berlin, TU Berlin),
•    RWTH w Akwizgranie (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen),
•    Uniwersytetu Technicznego Chalmersa w Göteborgu (Chalmers tekniska högskola),
•    Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego w Trondheim (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet),
•    Politechniki w Mediolanie (Politecnico di Milano),
•    Politechniki w Walencji (Universitat Politècnica de València),
•    Politechniki Warszawskiej,
•    Politechniki w Delft (Technische Universiteit Delft, TU Delft),
•    Politechniki Gdańskiej,
•    Politechniki w Zurychu (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, ETHZ).

Wydział SiMR jest zaangażowany w zakresie kierunku Mechanical Engineering.

Więcej informacji na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej ⇒
Strona internetowa konsorcjum ENHANCE ⇒

 

Dokumenty do pobrania

 


Source URL: http://simr.pw.edu.pl/strona/studenci/918-programy-miedzynarodowe