Stypendia im. dr Mariana Kantona

Wnioski o przyznanie stypendium im. Mariana Kantona na rok akademicki 2016/2017 należy składać do 12 XII 2016 r. w Biurze Spraw Studenckich PW (Gmach Biurowy, ul. Noakowskiego 18/20, pok. 210).

O stypendia mogą się ubiegać studenci Politechniki Warszawskiej osiągający bardzo dobre wyniki w nauce oraz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Kandydaci powinni w składanych wnioskach udokumentować:

  • zaliczony pierwszy rok studiów,
  • średnią ocen nie mniejszą niż 4,25 (obliczoną wg zasad regulaminu studiów w PW),
  • spełnianie warunków wymaganych przy przyznawaniu stypendium socjalnego.

Regulamin stypendium oraz wzór wniosku