Studia III stopnia

Na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej prowadzone są stacjonarne (dzienne, bezpłatne) studia doktoranckie w języku polskim i niestacjonarne (zaoczne, płatne) studia doktoranckie w języku polskim oraz angielskim w zakresie dwóch dyscyplin naukowych: Budowy i Eksploatacji Maszyn oraz Mechaniki.
Rekrutacja odbywa się w roku akademickim dwukrotnie – w lutym i we wrześniu.

Dokumenty rekrutacyjne kandydaci na doktorantów składają w dziekanacie Wydziału odpowiednio do końca stycznia i sierpnia.

Na studia doktoranckie może zostać przyjęta osoba, która:

 • posiada dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce lub dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, dający prawo do kontynuacji kształcenia lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała;
 • uzyskała zgodę na opiekę naukową od pracownika Wydziału, mającego uprawnienia do pełnienia funkcji opiekuna naukowego doktoranta;
 • uzyskała od dyrektora instytutu, w którym realizowana będzie praca doktorska, zgodę na wykonywanie tej pracy w jednostce, stanowiącą zarazem zobowiązanie do zapewnienia właściwych warunków jej realizacji;
 • uzyskała od kierownika studiów doktoranckich Wydziału zgodę na przystąpienie do studiów doktoranckich.

Rekrutację na studia doktoranckie organizuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich, która przeprowadza postępowanie konkursowe w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydat przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej przedkłada Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich:

 • suplement dyplomu studiów lub inny dokument obrazujący przebieg odbytych studiów (lista przedmiotów i oceny);
 • dokumenty i materiały wskazujące na jego predyspozycje do pracy naukowej i dokumentujące jego dotychczasową aktywność naukowo-badawczą (publikacje, wyniki działalności w studenckim ruchu naukowym, osiągnięcia naukowe w pracy zawodowej itp.).

W postępowaniu konkursowym Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich ocenia poszczególnych kandydatów, biorąc pod uwagę:

 • spełnienie przez kandydata warunków ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie;
 • przebieg studiów prowadzących do dyplomu magisterskiego;
 • dotychczasowe osiągnięcia kandydata wskazujące na jego predyspozycje do pracy naukowej;
 • problematykę naukową podjętą przez kandydata i jej zgodność z dyscypliną prowadzonych na Wydziale studiów doktoranckich;
 • zasób wiedzy kandydata z zakresu podejmowanej tematyki naukowo-badawczej;
 • limit miejsc na studiach doktoranckich prowadzonych na Wydziale.

Zasady przyjęć na studia doktoranckie, wymagane dokumenty i tryb ich składania

O terminie i szczegółach dotyczących egzaminów wstępnych lub/i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci powiadamiani są po złożeniu dokumentów w dziekanatach.
Informacji udziela również Dział ds. Studiów – Sekcja Studiów Doktoranckich:
ul. Polna 50
00-644 Warszawa
tel. + 48 22 234-63-30
tel./fax + 48 22 234-64-04
e-mail: dss@pw.edu.pl

Informacje dotyczące rekrutacji na studia doktoranckie na wydziale SiMR można znaleźć również na oficjalnej stronie doktorantów naszego wydziału.