Zmarł prof. dr hab. inż. Sławomir Białas

W dniu 22 maja 2018 roku odszedł w wieku 88 lat prof. dr hab. inż. Sławomir Białas, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Podstaw Budowy Maszyn na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.

 

     Profesor dr hab. inż. Sławomir Białas urodził się 17.11.1930 r. w Brześciu nad Bugiem w rodzinie nauczycielskiej. Okres wojny i okupacji spędził na terenie województwa lubelskiego, gdzie uczestniczył w tajnym nauczaniu. W 1948 roku rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej, które ukończył na Wydziale Samochodów i Ciągników ze stopniem magistra inżyniera w 1954 r., gdzie rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Technologii Budowy Pojazdów Mechanicznych.

Profesor Białas w 1965 r. został adiunktem po obronie rozprawy doktorskiej nt. teorii zgrzewania punktowego, w której zastosował cyfrowe modelowanie pola temperatur. Po reorganizacji wydziałów mechanicznych Politechniki Warszawskiej, od roku 1970 pracował w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn. W latach 1971-1973 był pełnomocnikiem dyrektora Instytutu ds. współpracy z przemysłem, a w latach 1973-1975 zastępcą dyrektora. W 1974 r. został powołany na stanowisko docenta. W końcu lat 70-tych opracował monografię pt. „Analiza geometryczna montażu maszyn”, na podstawie której w 1981 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie technologii maszyn. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1989 r., a na początku 1998 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 1987-1990 był prodziekanem ds. nauczania. W latach 1990-1996 był dziekanem Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych. Kadencja ta przypadła na trudny okres znacznych przekształceń strukturalnych szkolnictwa wyższego, a zwłaszcza Politechniki Warszawskiej.

Profesor Białas był wybitnym specjalistą w zakresie metrologii, specyfikacji geometrii wyrobów, zamienności części maszyn i normalizacji. Prowadził działalność w obszarze normalizacji, pracując w różnych komisjach normalizacyjnych. W latach 80-tych prof. Białas prowadził intensywne prace w dziedzinie teorii analizy geometrycznej, publikując liczne artykuły i komunikaty. Od 1986 r. objął przewodnictwo komisji normalizacyjnej w Ośrodku Badawczo Rozwojowym Narzędzi i wszedł do Rady Naukowej tej jednostki. Był również członkiem Rady Zarządzającej ds. Certyfikacji przy Przemysłowym Instytucie Motoryzacji oraz członkiem Rady Programowej organizacji POLLAB. Prof. S. Białas był bardzo aktywny w nowych strukturach polskiej normalizacji - przewodniczył Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 48 (ds. podstaw budowy maszyn). Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego powierzył Mu m.in. ważną i trudną rolę przewodniczącego stałego zespołu ds. opiniowania zagadnień spornych. Prof. S. Białas był również przewodniczącym Rady Programowej miesięcznika „Normalizacja”. Jako delegat PKN uczestniczył w licznych zagranicznych posiedzeniach komitetów technicznych ISO i konferencjach normalizacyjnych. W komitecie technicznym ISO/TC 213 był w latach 1997 – 1999 aktywnym członkiem Grupy Doradczej AG 3 Wymiarowanie i tolerowanie wektorowe.

Prof. S. Białas był wyróżniony kilkoma odznaczeniami m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uzyskał dwie nagrody indywidualne III st. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działalność dydaktyczną. Był również wyróżniany licznymi nagrodami Rektora Politechniki Warszawskiej.

Profesor, będąc aktywnym do ostatnich dni swego życia wysokiej klasy naukowcem, był jednocześnie człowiekiem o wielkiej kulturze i szerokiej wiedzy ogólnej. Jako przełożony, pełen życzliwości i gotowości wspierania inicjatyw naukowych i badawczych, darzony był sympatią i szacunkiem współpracowników. Dzięki swojej głębokiej wiedzy, umiejętności jej przekazywania, taktowi i uprzejmości był ceniony i poważany przez współpracowników i studentów. Poświęcił się twórczej pracy nad uzyskaniem wysokiego poziomu naukowego Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Profesor wychował liczną kadrę naukową doktorów i doktorów habilitowanych.

Profesor Sławomir Białas pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako wspaniały nauczyciel i człowiek wielkiego formatu.

                                                                          Cześć Jego pamięci

Dziekan

Rada Wydziału

Pracownicy Wydziału SiMR