Komunikaty Rektora PW w związku z zagrożeniem epidemicznym

[Aktualizacja 26.05.2020]
Ważne informacje dla studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2, rozszerzone między innymi o zarządzenia o wydłużeniu okresu zawieszeniu zajęć dydaktycznych.

Zarządzenia Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 26 maja 2020 roku, częściowo znoszące ograniczenia spowodowane zagrożeniem epidemicznym:

_______________________________________________________________________________________________________

Zgodnie z zarządzeniem nr 30/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej, zmieniającym zarządzenie nr 16/2020, w okresie od 12 marca do 29 maja br. zawieszone zostają  zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów I i II stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich), jednolitych studiów magisterskich we wszystkich trybach (stacjonarne, niestacjonarne), w szkołach doktorskich, na studiach podyplomowych w tym w Szkole Biznesu PW oraz na Uniwersytecie Trzeciego Wieku PW. Odwołane zostają kursy i szkolenia, a także wszystkie wydarzenia i  konferencje organizowane w Politechnice Warszawskiej. 

W tym czasie działalność naukowo-badawcza może być prowadzona, z zachowaniem odpowiednich zasad prewencji w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W okresie zawieszenia zajęć pracować będą działy administracyjne uczelni. W celu ograniczenia ryzyka epidemiologicznego prosimy o załatwianie spraw za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i mailowej. Dane kontaktowe do pracowników PW dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej.

Ponadto do 31 maja br. odwołane zostają kursy i szkolenia, a także wszystkie wydarzenia i  konferencje organizowane w Politechnice Warszawskiej oraz odwołuje się wszelkie konferencje, imprezy i wydarzenia, organizowane na Politechnice Warszawskiej.

Aktualne zalecenia znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zgodnie z Decyzją nr 73/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 30 marca 2020 roku, w okresie od 12 marca do 31 maja mieszkańców domów studenckich, którzy opuścili swoje miejsce zakwaterowania, obowiązuje obniżona opłata.

Zarządzenie nr 26/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia realizowanych w trybie na odległość oraz przedłużenia terminów składania prac dyplomowych w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 »

Zarządzenie nr 27/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się na studiach pierwszego i drugiego stopnia w procesie kształcenia na odległość w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 »

W dniu 14 maja 2020 r. Rektor Politechniki Warszawskiej wydał zarządzenie w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej w dniach od 15 do 30 maja 2020 r. »

W dniu 9 kwietnia 2020 r. Rektor Politechniki Warszawskiej wydał zarządzenie w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej w dniach od 11 kwietnia do 15 maja 2020 r. »

W dniu 24 marca 202020 r. Rektor Politechniki Warszawskiej wydał zarządzenie w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej w dniach od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r. »

W dniu 17 marca 2020 r. Rektor Politechniki Warszawskiej wydał zarządzenie w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej w dniach od 18 do 25 marca 2020 r. »

Bez zmian pozostają wcześniejsze rekomendacje:

  1. Do odwołania wstrzymuje się zagraniczne wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej (zarządzenie Rektora PW nr 11/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.).
  2. Osoby, które do chwili wydania w/w zarządzenia zaciągnęły zobowiązania finansowe związane z wyjazdem zagranicznym, mogą po uzyskaniu zgody dziekana lub kierownika jednostki, na własną odpowiedzialność podjąć decyzję o ewentualnej realizacji wyjazdu.
  3. Pracownicy, studenci i doktoranci PW powracający z wyjazdów zagranicznych z krajów objętych zagrożeniem epidemiologicznym (aktualne informacje są dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego), gdzie występuje wzmożona liczba zachorowań spowodowanych koronawirusem, zobowiązani są po powrocie do przebywania przez 2 tygodnie w domu i tam wykonywania swojej pracy lub nauki. O tym fakcie należy powiadomić dziekana lub kierownika jednostki organizacyjnej drogą elektroniczną (na adres e-mail dostępny na stronie jednostki) oraz przesłać kopię powiadomienia na adres powiadomienia@pw.edu.pl z informacją o miejscu, dacie powrotu i celu wyjazdu (służbowy/prywatny).
  4. Dziekani zobowiązani są do umożliwienia odrobienia zajęć dydaktycznych związanych z nieobecnością studentów w tym okresie oraz zorganizowania zastępstw lub przełożenia na inny termin zajęć w przypadku nieobecności pracowników dydaktycznych.
  5. W kwestiach związanych z delegacjami, przyjazdami i wyjazdami zagranicznymi prosimy o kontakt z Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej:

W innych sprawach prosimy zapytania kierować na adres: powiadomienia@pw.edu.pl.

Wskazówki dotyczące postępowania w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów zawiera załącznik zamieszczony na stronie PW.

W pilnych przypadkach studenci i pracownicy PW pytania związane ze swoim zdrowiem mogą kierować do konsultantów CenterMed telefonicznie: +22 592 48 77 lub +22 592 48 78 – całodobowa obsługa po polsku oraz angielsku lub na adres poczty elektronicznej: SOS@CENTERMED.PL (PL) lub HELP@CENTERMED.PL (EN).

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajdują się rekomendacje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po posiedzeniu Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19.

Prosimy również o zapoznanie się z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem dostępną na stronie MNiSW.

Zachęcamy także do śledzenia aktualności publikowanych przez GIS.