Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych - II stopień niestacjonarne

Absolwenta Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych charakteryzuje: rozległa wiedza z przedmiotów podstawowych, interdyscyplinarne systemowe podejście do rozwiązywania problemów technicznych, umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami wspomaganych komputerowo procesów: projektowania, wytwarzania, eksploatacji i recyklingu maszyn oraz pojazdów, przygotowanie do pracy w zespole, znajomość języka obcego, przygotowanie z zakresu ochrony środowiska związanej z eksploatacją pojazdów i maszyn roboczych, jak też wiedza praktyczna z realizowanej zgodnie z programem studiów praktyki dyplomowej.

Absolwent Wydziału jest przygotowany do twórczej działalności z zakresu: projektowania; wytwarzania; bezpieczeństwa; eksploatacji urządzeń mechanicznych i mechatronicznych, a zwłaszcza: samochodów, ciągników, pojazdów specjalnych, maszyn budowlanych i specjalnych oraz dźwignic. Jest zdolny do podejmowania pracy zawodowej w dużych koncernach, w przedsiębiorstwach przemysłu samochodowego, kolejowego, maszynowego, w jednostkach projektowych, badawczo-naukowych, a także w średnich i małych firmach.

 

SPECJALNOŚĆ AUTOMATYZACJA MASZYN I SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH

W ramach tej specjalności, na studiach II stopnia kształci się magistrów inżynierów, którzy będą posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • modelowania systemów: człowiek-maszyna-środowisko oraz doboru maszyn do stawianych zadań,
 • budowy modeli funkcjonalnych typowych maszyn roboczych i systemów transportu,
 • zagadnień budowy, projektowania oraz eksploatacji maszyn i systemów transportowych w tym układów napędowych maszyn roboczych, urządzeń dźwigowych i transportu wewnętrznego, jak również ich konstrukcji i eksploatacji pod kątem efektywności i niezawodności,
 • zagadnień monitorowania maszyn roboczych i systemów transportowych,
 • zagadnień automatyzacji i robotyzacji procesów z wykorzystaniem maszyn roboczych i systemów transportu wewnętrznego.

Studenci poznają i analizują budowę i zasady eksploatacji maszyn roboczych i środków transportu oraz projektują systemy automatyzacji. Uniwersalne kompetencje zawodowe sprawiają, że absolwenci tej specjalności z powodzeniem znajdą zatrudnienie jako konstruktorzy lub specjaliści od eksploatacji maszyn roboczych i systemów transportu wewnętrznego.

 

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJE CIENKOŚCIENNE

W ramach tej specjalności, na studiach II stopnia, kształci się magistrów inżynierów, którzy będą posiadać wiedzę i umiejętności obejmujące zakres:

 • zaawansowanej mechaniki i wytrzymałości ukierunkowanej na konstrukcje cienkościenne,
 • zaawansowanych metod projektowania i analiz konstrukcji cienkościennych,
 • mechaniki konstrukcji kompozytowych,
 • badań właściwości struktur cienkościennych,
 • wykorzystania nowoczesnych systemów CAD, MES, itp.

W okolicach Warszawy, jak i w całej Polsce, jest wiele zarówno dużych firm produkcyjnych, jak i mniejszych zakładów, które są potencjalnym miejscem pracy dla absolwentów tej specjalności. Uniwersalne kompetencje zawodowe oraz biegłość w posługiwaniu się CAD i MES, zwłaszcza umiejętność analiz struktur cienkościennych, sprawia że absolwenci mają szeroki wachlarz firm do wyboru i nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

 

SPECJALNOŚĆ DYNAMIKA MASZYN

Absolwent specjalności Dynamika maszyn posiada wiedzę na temat budowy, projektowania oraz eksploatacji maszyn ze szczególnym uwzględnieniem znajomości zjawisk dynamicznych decydujących o pracy i trwałości elementów i podzespołów maszyn, które z założenia projektowane są do zadań w zmiennym reżimie operacyjnym lub/i są narażone na drgania wymuszone kinematycznie, bezwładnościowo lub drgania samowzbudne. Potrafi przewidzieć problemy związane z dynamiką podzespołu, umie zbudować model matematyczny i wie jak przeprowadzić symulacje numeryczne z wykorzystaniem współczesnych narzędzi komputerowych. Absolwent tej specjalności doskonale rozumie wagę zjawisk dynamicznych w budowie maszyn i zdaje sobie sprawę o tym, że mogą to być czynniki decydujące o sprawności maszyny i bezpieczeństwie operatora mimo pozornej poprawności konstrukcji spełniającej kryteria statyczne projektu. Potrafi właściwie zdiagnozować zjawiska zagrażające integralności struktury wywołane rezonansem lub utratą stateczności.

Absolwent jest zaznajomiony z elementami mechaniki analitycznej, zaawansowanymi zagadnieniami teorii drgań i z wytrzymałości dwuwymiarowych elementów konstrukcji i maszyn. Potrafi przeprowadzić analizę drgań wirujących wirników oraz drgań poprzecznych paneli elastycznych i określić dla nich krytyczną wartość parametru bifurkacyjnego (prędkość obrotową, obciążenie zewnętrze). Wie, czym grozi przekroczenie tego parametru i potrafi sformułować z tym związane zalecenia lub modyfikacje inżynierskie dla konstruktora. Absolwent posiada wiedzę o nowoczesnych materiałach, w tym o kompozytach pasywnych i aktywnych z elementami „inteligentnymi” oraz potrafi je wykorzystać w świadomym kreowaniu właściwości dynamicznych projektowanego obiektu.

 

SPECJALNOŚĆ MASZYNY ROBOCZE

W ramach tej specjalności, na studiach II stopnia, kształci się magistrów inzynierów, którzy opanują wiedzę i umiejętności w zakresie zagadnień:

 • projektowania maszyn budowlanych, maszyn drogowych oraz dźwignic w zakresie układów napędowych i sterujących oraz konstrukcji nośnych,
 • bezpieczeństwa użytkowania maszyn roboczych, zwłaszcza dźwignic,
 • logistyki eksploatacji maszyn roboczych.

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i nadzoru eksploatacji maszyn roboczych, oceny bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania.

Posiadana przez nich wiedza umożliwia projektowanie części i podzespołów maszyn oraz samych maszyn jak również projektowania modernizacji.

W rejonie Warszawy mieszczą się ośrodki. naukowo-badawcze branży maszyn roboczych, które są potencjalnym miejscem pracy dla absolwentów specjalności Maszyny robocze.

 

SPECJALNOŚĆ NADWOZIA POJAZDÓW

W ramach tej specjalności na studiach II stopnia kształci się inżynierów z tytułem magistra, którzy zdobędą rozległą i interdyscyplinarną wiedzę z przedmiotów podstawowych oraz poszerzone umiejętności specjalistyczne uzyskane dzięki przedmiotom obieralnym i tematyce realizowanej pracy przejściowej i dyplomowej.

Absolwentów tej specjalności charakteryzuje interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów technicznych, ale także szeroka wiedza z zakresu:

 • budowy i rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych aktualnie w nadwoziach pojazdów,
 • technologii produkcji, eksploatacji i tendencji rozwojowych obserwowanych w przemyśle samochodowym,
 • zaawansowanych metod obliczeniowych służących do symulacji numerycznej zachowania konstrukcji inżynierskich,
 • współczesnych narzędzi komputerowego wspomagania projektowania stosowanych do  modelowania i obliczeń wytrzymałościowych struktur nośnych nadwozi i ich elementów.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach projektowych, a także w ośrodkach badawczo-naukowych związanych z przemysłem samochodowym w kraju i zagranicą.

 

SPECJALNOŚĆ NAPĘDY HYBRYDOWE

W ramach tej specjalności, na studiach II stopnia, kształci się magistrów inżynierów, którzy opanują wiedzę i umiejętności w zakresie zagadnień:

 • projektowania układów hybrydowych pojazdów i maszyn, ich analizy energetycznej,
 • bezpieczeństwa użytkowania napędów hybrydowych,
 • logistyki eksploatacji pojazdów hybrydowych.

Absolwenci specjalności Napędy hybrydowe znajdują zatrudnienie w firmach zajmujących się projektowaniem układów hybrydowych maszyn i pojazdów oraz ich eksploatacją w kraju i zagranicą.

 

SPECJALNOŚĆ POJAZDY

Absolwent studiów II stopnia na specjalności (kierunku dyplomowania) Pojazdy uzyskując stopień magistra inżyniera mechanika posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zagadnień dotyczących mechaniki ruchu pojazdów, a szczególnie przyspieszania, hamowania, ruchu krzywoliniowego i drgań,
 • modelowania i symulacji komputerowej zjawisk zachodzących w ruchu pojazdów,
 • projektowania pojazdów oraz ich zespołów układu napędowego, podwozi i nadwozi z wykorzystaniem komputerowych programów inżynierskich
 • zagadnień dotyczących bezpieczeństwa ruchu pojazdów, a w szczególności systemów bezpieczeństwa czynnego,
 • zagadnień dotyczących badań stanowiskowych i trakcyjnych pojazdów,
 • zagadnień związanych z rzeczoznawstwem samochodowym, w tym z problematyką rekonstrukcji przebiegu wypadku drogowego.

W rejonie Warszawy mieszczą się ośrodki naukowo-badawcze branży samochodowej i kolejowej oraz wiele firm produkcyjnych i usługowych związanych z transportem drogowym i szynowym, ponadto duże zakłady transportu publicznego (autobusy, tramwaje i metro). Wszystkie te firmy i instytucje są potencjalnym miejscem pracy dla magistrów inżynierów ‒ absolwentów specjalności Pojazdy.

 

SPECJALNOŚĆ SILNIKI SPALINOWE

Absolwent specjalności Silniki Spalinowe na studiach II stopnia opanuje wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zagadnień dotyczących budowy, projektowania, eksploatacji tłokowych silników spalinowych i ich elementów,
 • stosowania materiałów eksploatacyjnych w motoryzacji,
 • planowania i prowadzenia badań empirycznych i symulacyjnych dotyczących silników spalinowych,
 • zasad eksploatacji oraz diagnostyki silników spalinowych,
 • zagadnień dotyczących budowy, eksploatacji układów oczyszczania spalin, a w szczególności reaktorów katalitycznych oraz filtrów cząstek stałych.

Koncentracja firm motoryzacyjnych w województwie mazowieckim, lubelskim oraz w południowej części kraju, z wyszczególnieniem regionu bielskiego oraz na terenie województwa śląskiego, pozwala absolwentom tej specjalności na podejmowanie pracy w dużych zakładach produkujących samochody lub ich podzespoły, przedsiębiorstwach transportowych, przedstawicielstwach koncernów samochodowych, a także małych firmach usługowych szeroko rozumianego zaplecza technicznego motoryzacji. Ponadto absolwenci tej specjalności są bardzo dobrze przygotowani do pracy w krajowych instytutach naukowo-badawczych związanych z motoryzacją (np. ITS, PIMOT, IBiRM BOSMAL).

 

SPECJALNOŚĆ WIBROAKUSTYKA

Wiedza i umiejętności absolwentów tej specjalności uzyskane w ramach studiów dotyczą rozwinięcia zagadnień wymaganych od absolwenta studiów inżynierskich, uzupełnionych o umiejętności:

 • modelowania i identyfikacji dróg propagacji energii wibroakustycznej,
 • wykorzystania aktywnych i semiaktywnych metod w tłumieniu hałasu i drgań,
 • opisu i analizy pól akustycznych w różnych warunkach zakłóceń,
 • zaawansowanych technik cyfrowego przetwarzania sygnałów,
 • sposobów i technik minimalizacji procesów wibroakustycznych w pojazdach i maszynach roboczych.

 

 

SPECJALNOŚĆ WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE PRAC INŻYNIERSKICH

W ramach tej specjalności, kształci się magistrów inżynierów, którzy będą potrafili definiować, identyfikować i charakteryzować cechy konstrukcyjno-technologiczne projektowanych ustrojów mechanicznych, analizować i formułować merytorycznie opracowywaną tematykę jak i proponować możliwie najlepsze rozwiązania.

Absolwenci specjalność WKPI będą potrafili zinterpretować zagadnienia związane z realizowanym projektem, opracować i zaprezentować zaproponowane rozwiązania, a przede wszystkim wykorzystywać:

 • nowoczesne metody i narzędzia komputerowe systemów CAD/CAM/CAE do projektowania pojazdów, maszyn roboczych i innych urządzeń mechanicznych,
 • wspomaganie komputerowe metod i technik wytwarzania w projektowaniu technologicznym, a w szczególności obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • techniki inżynierii odwrotnej w procesie projektowania, akwizycji danych w procesach skanowania, tworzenia modeli parametrycznych i druku 3D.

Absolwenci będą posiadać uniwersalne kompetencje zawodowe oraz biegłość w posługiwaniu się narzędziami komputerowymi. Będą świadomi swojej roli społecznej  jaką mają spełniać w swoim otoczeniu, a także posiadać zdolności do organizowania środowiska pracy zawodowej.

 

 

RAMOWY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA PROWADZONYCH NA KIERUNKU MECHANIKA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH

Do pobrania:
Opisy przedmiotów prowadzonych w ramach studiów

 

 

Semestr 1

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Analiza zespolona 10 10 0 0 4 E/Z1
2 Rachunek prawdop. i statystyka 10 10 0 0 4 E/Z1
3 Mechanika ogólna III 20 20 0 0 5 E/Z1
4 Zintegrow. systemy wytwarzania 20 0 10 0 3 Z2/Z1
5 Diagnostyka maszyn 10 0 10 0 2 Z2/Z1
6 Metody numeryczne w mechanice 10 0 10 0 2 Z2/Z1
7 Fizyka IV 20 0 0 0 4 Z2
8 Automatyka 10 10 0 0 2 E/Z1
9 Przedmiot obieralny Specjalności 1 20 0 0 0 2 Z2
10 Przedmiot obieralny Specjalności 2 10 0 0 0 2 Z2
  RAZEM 140 50 30 0 30  

 

Semestr 2

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Modelow. komp. w praktyce inż. 10 0 10 0 2 Z2/Z1
2 Alg. genetyczne i sieci neuronowe 20 0 10 0 3 E/Z1
3 Bezp. systemów technicznych 10 0 0 0 2 Z2
4 Wybr. zagadn. termodynamiki 10 10 0 0 3 E/Z1
5 Podstawy robotyki 10 0 10 0 2 Z2/Z1
6 Teoria konstrukcji 10 0 0 0 2 Z2
7 Zaawans. materiały konstrukcyjne 10 0 10 0 2 Z2/Z1
8 Modelow. i badania maszyn 20 0 10 0 6 E/Z1
9 Przedmiot obieralny Specjalności 3 20 0 0 0 2 Z2
10 Przedmiot obieralny Specjalności 4 10 0 0 0 2 Z2
12 Praca przejściowa 0 0 0 50 4 P
  RAZEM 130 10 50 50 30  

 

Semestr 3

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Podstawy prawa pracy (HES) 10 0 0 0 2 Z2
2 Przedmiot obieralny (HES) 10 0 0 0 3 Z2
3 Przedmiot obieralny Specjalności 5 20 0 0 0 2 Z2
4 Przedmiot obieralny Specjalności 6 20 0 0 0 2 Z2
5 Seminarium dyplomowe 0 20 0 0 2 Z1
6 Praca dyplomowa 0 0 0 150 20 P
7 Praktyka dyplomowa 4 tygodnie 4  
  RAZEM 60 20 0 150 31