Seminarium wydziałowe poświęcone tematyce elektromobilności

W dniu 16.11.2016 odbędzie się seminarium wydziałowe poświęcone tematyce elektromobilności. Na seminarium zostaną przedstawione działania podejmowane w tej dziedzinie przez poszczególne instytuty, zakłady oraz zespoły badawcze składające się z pracowników różnych jednostek naszego Wydziału.

Będą to zarówno już realizowane zadania badawcze, jak i wystąpienia o przyznanie różnego rodzaju grantów. Będą też prezentowane plany na najbliższą przyszłość, jak również propozycje znajdujące się dopiero na etapie wstępnych rozważań.
Celem seminarium jest zapoznanie ogółu pracowników Wydziału SiMR z wszelkimi działaniami lub zamierzeniami badawczymi w dziedzinie elektromobilności, a tym samym uniknięcie pokrywania się zakresów inicjatyw podejmowanych przez różne zespoły oraz ewentualna koordynacja działań i nawiązywanie współpracy przekraczającej ramy poszczególnych komórek organizacyjnych.

Porządek obrad