Dr inż. Wojciech Kocańda

  

 
Imię Wojciech
Nazwisko Kocańda
Stopień naukowy Dr inż.
Zakład Mechaniki
Numer pokoju 3.5
Numer telefonu w pokoju 22 234 - 8671
Adres email / strona internetowa (jeśli Pracownik posiada) wojciech.kocanda@pw.edu.pl
USOSweb(link) USOSweb
Zainteresowania naukowe niskocyklowa wytrzymałość zmęczeniowa, kumulacja uszkodzeń w materiałach konstrukcyjnych
Prowadzone dotychczas zajęcia dydaktyczne (wszystkie, łącznie z aktualnymi)

Ćwiczenia: mechanika, teoria drgań, geometria wykreślna

Laboratoria: Mechaniki i Teorii Maszyn, Podstaw Automatyki, Drgań, Wytrzymałości Materiałów, Materiałów Konstrukcyjnych, Zaawansowanych Materiałów Konstrukcyjnych

Wykłady: Zaawansowane Materiały Konstrukcyjne, Materiały Konstrukcyjne

Nagrody i wyróżnienia

1. Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne, 1996

2. Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne, 2008

3. Nagroda Rektora P-W  II st. za wprowadzenie nowego przedmiotu na Wydziale SIMR na studiach magisterskich   "Zaawansowane materiały konstrukcyjne"  /wykład i laboratorium/- udział 90%, 2013

Wybrane publikacje

(najważniejsze, z naciskiem na te z ostatnich 5 lat)

1.Osiński Z., Kocańda W., Kujawski D.: Własności tłumiące, a moduł styczny i sieczny dla stali 45 w zakresie niskocyklowego zmęczenia. Mat.XIII Sympozjum Mechaniki Doświadczalnej Ciała Stałego, PTMTiS,KM PAN Jadwisin 1988, s.236-239.

2.Kocańda W., Kujawski D., Osiński Z.: Wpływ sposobu obciążenia na własności tłumiące stali 45 w zakresie niskocyklowego zmęczenia. Zeszyt Naukowy Politechniki Świętokrzyskiej, Mechanika 45, Kielce 1989, s.125-130.

3.Kocańda W.: Wpływ sposobu obciążenia na rozproszenie energii w zakresie małej liczby cykli (na przykładzie stali 45}. XV Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego.PTMTiS,KM PAN Jachranka 1992 s.153-155

4. Kocańda W.: Influence of type of load on damping properties in low-cycle fatigue (in case of 0,45% c steel). Machine Dynamics Problems, Vol.5, 1993, 49-54

5. Kocańda W.: Badanie wpływu kształtu cyklu obciążenia zmiennego na rozproszenie energii stali 40 HNMA w zakresie niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej. XVI Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, PTMTiS,KM PAN Jachranka, 12-14 pażdziernik 1994, s.168-171.

6. Kocańda W., Gołoś K.: Influence of shape of variable load cycle on damping properties of 40 HNMA steel St5 steel. Machine Dynamics Problems, Vol. 16, 1996, 33-37

7. Kocańda W.: Wpływ obciążenia zmiennego na właściwości tłumiące stali 40 HNMA w zakresie małej liczby cykli.Prace Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej, Zeszyt 19,1999, s.109-116.

8. Kocańda W.: Badanie wpływu przebiegu obciążenia na relaksację naprężeń stali 40 HNMA w zakresie niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej. XIX Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, PTMTiS,KM PAN Jachranka, 18-20 pażdziernik 2000, s.308-312.

9. Kocańda E., Kocańda W.: Certyfikacja i standaryzacja w Unii Europejskiej-na przykładzie Holandii. Przegląd Mechaniczny, Zeszyt 23-24/2000, s.15-18.

10. Kocańda W.: Wpływ obciążenia cyklem odkształceniowym na relaksację naprężeń w zakresie niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej. VIII Franco-Polonaise Seminaire Scientifique en Mecanique, PW, 24 listopad 2000

11. Kocańda W.:Niskocyklowe badania zmęczeniowe przy obciążeniach jednoosiowych. Przegląd Mechaniczny, Zeszyt 3/2001, s.16-18.

12. Kocańda W.:Badanie własności tłumiących gumy. Przegląd Mechaniczny, Zeszyt 6/2001, s.29-31.

13. Kocańda W.:Badanie wpływu szybkości ściskania na sztywność gumy. Prace Instytutu Podstaw Budowy Maszyn PW, Zeszyt 21/2001

14. Kocańda W., Buczyński A., Kocańda A.,: Wpływ złożonego stanu cyklicznego naprężenia na kumulację odkształceń plastycznych w próbkach ze stopu aluminium PA2. XX Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, PTMTiS,KM PAN Polanica Zdrój, 25 września 2002, s.126-130.

15. Buczyński A., Kocańda W.: Experimental studies of material behaviour under non –proportional loads.19 Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics.Sptember 25-28, 2002, Polanica Zdrój.

16. Kocańda W.: Badanie naprężeń w karbie.IX Franco-Polonaise Seminaire Scientifique en Mecanique, Politechnika Warszawska, Polytech’Lille,  grudzień 2002

17. Kocańda W.: Badanie właściwości niskocyklowych stopu aluminium PA6.IX Franco-Polonaise Seminaire Scientifique en Mecanique, Politechnika Warszawska, Polytech’Lille,  grudzień 2002

18.Buczyński A., Kocańda W. ,,Modelowanie i Doświadczalna Analiza Stabilizacji Właściwości Plastycznych Metali Podanych Działaniu Obciążeń Proporcjonalnych”, PTMTiS,KM PAN Jachranka 13-16 października 2004, s.153-158

19.Kocańda W.  ,,Badanie naprężeń w karbie w próbkach ze stopu aluminium PA2, PTMTiS, KM PAN Jachranka 13-16 października 2004, s.267

20. Wpływ obciążeń zmiennych na kumulację odkształceń stopu PA2, XII Seminarium Francusko-polskie,Warszawa 2004

21.Buczyński A., Kocańda W. ,,Badanie doświadczalne i modelowanie reakcji stopu PA2 na działanie wieloosiowych obciążeń zewnętrznych PTMTiS, KM PAN Jachranka 13-16 października 2004, s.153-158.

22.Buczyński, A. Kocańda W. Szacowanie odkształceń plastycznych metali w warunkach wieloosiowych obciążeń cyklicznych, XIV Francusko-polskie seminarium mechaniki, Warszawa, 5 czerwca 2006

23.W.Buczyński A., Kocańda W.,,Badania Doświadczalne i Modelowanie Reakcji Stopu PA2 na Działanie Wieloosiowych Obciążeń Zewnętrznych” PTMTiS, KM PAN Jachranka 18-21 października 2006, s.167-172.

24. Kocańda W., Buczyński A. ,,Badanie stabilności własności plastycznych stopu PA2 w płaskim stanie naprężenia” Mechanika , zeszyt 217 , Warszawa 2007

25. Kocańda W., Buczyński A. ,,Badanie stabilności własności plastycznych stopu PA2 w płaskim stanie naprężenia”, PTMTiS,KM PAN Jachranka 15-18 października 2008

26. W.Kocańda "Od produkcji do składowania paliwa jądrowego - aspekty techniczne". Przegląd Mechaniczny Nr 11 rok 2013     str.34-40

27. W. Kocańda "Wpływ rodzaju obciążenia na stabilizację własności plastycznych stopu ENAW-5251", Przegląd Mechaniczny 12/2014.

28. W. Kocańda "Experimental analysis of cumulative plastic strain in AW-5251 alloy under non-proportional load conditions", Machine Dynamics Research 2016, Vol.40, No 2, s. 125-131.

Udział w projektach badawczych

- Badania zmęczeniowe stali używanej do wyrobu wałów korbowych i korbowodów (na przykładzie stali 40HNMA, i 18H2N4WA) – kierownik projektu

- Wpływ obciążeń niskocyklicznych na własności tłumiące stali (na przykładzie stali 18H2N4WA) – kierownik projektu

- Badanie i wykorzystanie własności tłumiących wybranych materiałów stosowanych na elementy maszyn i urządzeń (badanie próbek gumy) – kierownik projektu

- Metodyka badań wytrzymałości małocyklowej w temperaturze 540 stopni C stali 13HMF przy stałych odkształceniach – kierownik projektu

- Badanie wpływu wymuszenia cyklicznego (sinusoidalny, trójkątny, trapezowy) przy sterowaniu przemieszczeniem na zmianę własności tłumiących wybranych stali konstrukcyjnych – kierownik projektu

- Zmiany właściwości materiału w uplastycznionej strefie koncentratora spowodowane działaniem obciążeń zmiennych w zakresie małej liczby cykli – kierownik projektu

- Modelowanie zmian stanu naprężenia i odkształcenia materiału poddanego obciążeniom zmiennym w zakresie niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej – kierownik projektu

Pełnione funkcje

Pełnomocnik Rektora P-W ds. sportu i turystyki wodnej 1977-1992,

Kierownik Laboratorium Mechaniki i Teorii Maszyn,

Kierownik Pracowni Badań Reologicznych,

Kierownik Pracowni Badań Wytrzymałości Zmęczeniowej

Zainteresowania pozazawodowe historia sztuki, żeglarstwo (kapitan jachtowy, instruktor żeglarstwa, sternik lodowy)
Nagroda zespołowa Rektora P- W II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne, 2008

experimental analysis of cumulative plastic strain in aw-5251 alloy under non-proportional load conditions