Historia

Krótki rys historii Zespołu Mechaniki i Teorii Maszyn przekształconego w Zakład Mechaniki

  

Historia Zakładu Mechaniki

na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych PW

 

Zakład Mechaniki na Wydziale SiMR Politechniki Warszawskiej został formalnie utworzony w roku 2011 Zarządzeniem Rektora, na mocy którego uporządkowana została struktura organizacyjna Wydziału, który składa się teraz z instytutów, a te z zakładów.

Bazą kadrową Zakładu Mechaniki stał się działający w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn Zespół Mechaniki i Teorii Maszyn, z zadaniami dydaktycznymi obejmującymi Mechanikę ogólną, Wytrzymałość materiałów, Drgania mechaniczne, Materiały konstrukcyjne, Podstawy automatyki i teorię maszyn wraz z przedmiotami laboratoryjnymi i pewną liczbą przedmiotów obieralnych na studiach I, II i III stopnia. Zakład Mechaniki łączy dydaktykę z badaniami naukowymi, które wcześniej prowadzone były w nieformalnej strukturze organizacyjnej zespołów badawczych.

Obecny Zakład Mechaniki wywodzi się z Katedry Mechaniki Ogólnej, która powstała w chwili utworzenia Wydziału Samochodów i Ciągników w roku 1953. Korzenie historyczne Zakładu sięgają więc 60 lat wstecz. Pierwszym Kierownikiem Katedry Mechaniki Ogólnej był ówczesny zastępca profesora, dr inż. Kazimierz Wolski. Katedra obsługiwała w zakresie wykładów i ćwiczeń studentów również z innych wydziałów mechanicznych. Przedmioty poza Mechaniką ogólną, należące dziś do zadań Zakładu, prowadzone były wtedy dla studentów Wydziału SiC przez katedry z innych wydziałów PW.

Mechanika na Politechnice Warszawskiej – przed i po utworzeniu Katedry Mechaniki Ogólnej na Wydziale Samochodów i Ciągników – przechodziła zmiany organizacyjne, wraz ze zmianami struktury Uczelni. Oto najważniejsze z tych zmian od wznowienia działalności Uczelni (po wcześniejszej likwidacji Instytutu Politechnicznego im. Cara Mikołaja II), już jako Politechniki Warszawskiej, w roku 1915:

           

1919 – utworzenie Katedry Mechaniki Teoretycznej i Katedry Mechaniki Technicznej na Wydziale Inżynierii Budowlanej;

1921 – utworzenie Wydziału Mechanicznego;

1951 – przyłączenie do PW Szkoły Inżynierskiej im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda i utworzenie 5 wydziałów mechanicznych – Mechanicznego Konstrukcyjnego, Mechanicznego Technologiczno-Konstrukcyjnego, Mechanicznego Technologicznego, Lotniczego i Agromechanicznego;

1953 – utworzenie Wydziału Samochodów i Ciągników i Wydziału Sprzętu Mechanicznego w miejsce dotychczasowego Mechanicznego Konstrukcyjno-Technologicznego;

1960 – utworzenie 3 wydziałów mechanicznych w miejsce 6 dotychczasowych – Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, Wydziału Mechanicznego Technologicznego i Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów;

1962 – utworzenie Wydziału Mechaniki Precyzyjnej;

1969 – przeniesienie Katedry Maszyn i Urządzeń Rolniczych z WMRiP do Filii w Płocku;

1969 – likwidacja katedr w PW i wprowadzenie instytutów; zmiana nazwy Wydziału MRiP na Wydział SiMR i utworzenie instytutów: IPBM, IP, IT oraz IMRC;

1972 – nadanie Instytutowi Transportu statusu jednostki podstawowej PW;

1972 – nadanie Instytutowi Inżynierii Materiałowej statusu jednostki podstawowej PW;

2009 – utworzenie w PW Szkoły Mechaniki i Mechatroniki jako związku statutowego wydziałów: SiMR, Inżynierii Produkcji, Mechatroniki i Inżynierii Materiałowej;

2011 – utworzenie Zakładu Mechaniki w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn;

2012 – utworzenie Laboratorium Zakładu Mechaniki jako komórki organizacyjnej;

 

Kierownicy Zespołu Mechaniki i Teorii Maszyn
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Osiński (1970-1971),
 • dr inż. Tadeusz Kołacin (1971-1977),
 • mgr inż. Hanna Gumińska-Nowosielska (1977-1989),
 • dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik (1989-1990),
 • dr hab. inż. Jerzy Osiński (1990-1999),
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Gołoś (1999-2002),
 • dr hab. inż. Zbigniew Skup (2002-2006),
 • dr hab. inż. Marek Pietrzakowski (2006-2011).
Kierownicy Zakładu Mechaniki
 • dr hab. inż. Marek Pietrzakowski (2011-2012),
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik (2012-2013),
 • prof. dr hab. inż. Danuta Sado (2013-2014),
 • dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz (od 2014).